3 min lezen

AMS Advocaten over de consumentenkoop

NL

Een consumentenkoop De koop van een roerende zaak door een particulier bij een bedrijf.
» Meer over consumentenkoop
consumentenkoop
is de koop van een roerende zaak Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.
» Meer over roerende zaak
roerende zaak
tussen een professionele verkoper en een consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
. Als sprake is van een consumentenkoop heeft de consument veel rechten als het gekochte niet voldoet. Die rechten zijn veelal van dwingend recht Wetsbepalingen waarvan partijen niet (contractueel) van mogen afwijken.
» Meer over dwingend recht
dwingend recht
zodat daar niet van kan worden afgeweken. In een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter in Haarlem is dat weer eens bevestigd. Advocaat verbintenissenrecht Marco Guit legt uit.

 

Ontbinding koopovereenkomst

Aan de orde was een zaak tussen een consument en een bedrijf waarbij de consument een motorboot had gekocht. De boot kampte met lekkage en naar verloop van tijd bleek de motor niet naar behoren te functioneren. De verkoper was al in de gelegenheid gesteld de gebreken te verhelpen, maar is daar kennelijk niet in geslaagd. Verkoper heeft aangegeven tot (nader) herstel over te gaan, onder de voorwaarde dat koper nog een beperkt bedrag zou voldoen voor een nog niet geheel betaalde cabriokap. Van belang was nog verkoper een beroep op haar algemene voorwaarden deed, waarin was bepaald dat kosten van herstel en transport voor rekening van koper komen. Koper heeft uiteindelijk de koopovereenkomst ontbonden en (onder meer) aanspraak op terugbetaling van de koopsom gemaakt.

Consumentenkoop: betaling opschorten

Met koper oordeelt de Voorzieningenrechter dat van een nieuwe boot meer mag worden verwacht en dat de boot niet aan de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
voldoet. Op grond van artikel 7:21 BW mocht koper herstel vorderen en in afwachting daarvan zijn verplichting tot het betalen van het restant van de cabriokap opschorten. Verkoper had tot herstel over moeten gaan. Een beroep op bepalingen in de algemene voorwaarden door verkoper kan hem niet baten aangezien in artikel 7:6 BW is bepaald dat die bedingen welke afwijken van de dwingendrechtelijke bescherming van consumenten kunnen worden vernietigd, hetgeen heeft plaatsgevonden. De rechtbank is uiteindelijk van  mening dat er terecht is ontbonden (vooruitlopend op een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
) en oordeelt dat de koopsom moet worden terugbetaald.

Aanvullende schadevergoeding eisen

De Voorzieningenrechter is voorts van mening dat er redenen zijn om ook een schadevergoeding toe te kennen aan koper. Echter, in kort geding is dat iets wat met terughoudendheid wordt beoordeeld. Op grond van artikel 7:24 BW heeft de koper als gevolg van niet nakoming van de verkoper recht op schadevergoeding. In de voorliggende zaak was de opgevoerde schade echter niet dermate concreet en onderbouwd dat de Voorzieningenrechter een oordeel daarover aan de bodemrechter heeft willen overlaten en de vordering voorlopig heeft afgewezen.

Advocatenkantoor AMS Advocaten in Amsterdam

De advocaten van advocatenkantoor AMS in Amsterdam hebben veel ervaring in het adviseren en procederen over (consumenten)koopovereenkomsten en treden op voor zowel consumenten als verkopend ondernemers. Onze  advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence