4 min lezen

Uitleg non-concurrentie bepaling volgens Haviltex criterium

NL

Behalve in een arbeidsrelatie worden ook in franchiseovereenkomsten concurrentiebedingen opgenomen. Dit om te voorkomen dat een franchisenemer na beëindiging van de franchise De overeenkomst waarbij de franchisenemer tegen een vergoeding gebruik maakt van de handelsnaam, het merk, reclameslagzinnen, vertrouwelijke informatie en de formule van de franchisegever.
» Meer over franchise
franchise
directe concurrentie vormt met de nieuwe franchisenemer in bepaalde markt/gebied. Soms verschillen partijen echter van mening over de vraag of bepaalde activiteiten nu wel of niet verboden zijn? Deze vraag speelde ook in de uitspraak die advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt, gespecialiseerd in franchise, in dit blog toelicht.

Concurrentiebeding in franchiseovereenkomst

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
in deze zaak is de voormalige franchisenemer van uitvaartorganisatie Yarden (de franchisegever). In de franchiseovereenkomst is een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
opgenomen waarin het de franchisenemer wordt verboden om binnen 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
werkzaamheden te verrichten in het verzorgingsgebied die soortgelijk zijn aan de activiteiten die hij op grond van de franchise verrichten. Na de afloop van de franchiseovereenkomst is eiser zelfstandig verder gegaan. Yarden heeft eiser gewezen op het non-concurrentie beding en de boete die op overtreding hiervan staat.

Eis: verklaring voor recht

Eiser start een procedure waarin hij een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
 
vordert dat hij niet in overtreding is. Volgens eiser moet het beding zo worden gelezen dat hij wel crematies en begrafenissen kan verrichten binnen het voormalige verzorgingsgebied voor nieuwe klanten, maar slechts niet voor oude klanten.

Haviltex: partijbedoeling doorslaggevend

De rechtbank stelt voorop dat bij een geschil over interpretatie, een bepaling moet worden uitgelegd volgens het Haviltex-criterium. Dit criterium houdt in dat de vraag hoe in een schriftelijke overeenkomst de verhouding van partijen is geregeld en of deze overeenkomst een leemte laat die moet worden aangevuld, niet kan worden beantwoord uitsluitend op grond van een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van die overeenkomst. Het komt echter aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van de overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij daarover redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Hierbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van hen mocht worden verwacht.

‘Oude klantenkring beschermd door relatiebeding’

De rechter overweegt vervolgens dat het argument van eiser geen hout snijdt. Immers, in het tevens overeengekomen relatiebeding Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever.
» Meer over relatiebeding relatiebeding staat al dat eiser geen oude klanten mag benaderen. Hierdoor mag men juist aannemen dat het non-concurrentiebeding een ander doel dient dan bescherming van de oude klantenkring. Ook de taalkundige uitleg van de bepaling biedt geen steun aan de zienswijze van eiser dat het hem vrij stond om in het verzorgingsgebied werkzaam te zijn. De rechter wijst eiser in het ongelijk.

Advocaat bij advies concurrentiebeding

Op dit blog zijn al verschillende uitspraken de revue gepasseerd over de uitleg van een concurrentiebeding of relatiebeding. Hoewel de partijbedoeling boven de letterlijke tekst van een contractsbepaling gaat, geeft de letterlijke tekst over het algemeen goed aan wat partijen hebben beoogd overeen te komen. In concurrentiebedingen staan echter soms vage termen die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Daarom doet een ieder die met een dergelijk beding te maken krijgt er verstandig aan om de tekst vooraf te laten controleren door een advocaat

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence