Onrechtmatige concurrentie en ongeoorloofde mededinging

Onrechtmatige concurrentie of oneerlijke mededinging doet zich in praktijk niet zo snel voor. Volgens de Hoge Raad is het profiteren van bedrijfsdebiet van een concurrent namelijk niet onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
. Zelfs niet als de concurrent daarvan nadeel ondervindt. Een recente uitspraak in een geschil tussen twee concurrenten bevestigt dat. Advocaat contractenrecht Sander Schouten over het overschrijden van fatsoensnormen in het bedrijfsleven.

Activa failliete concurrent kopen

In deze zaak speelde het volgende. Eisers en gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
houden zich allebei bezig met de ontwikkeling en productie van kaasverwerkingsmachines. Een ander bedrijf dat zich eveneens op deze kaasmarkt begeeft, gaat failliet. De curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
benadert zowel eisers en gedaagde in verband met een mogelijke overname. Partijen mogen vertrouwelijke informatie over lopende offertetrajecten en onderhanden werk inzien maar pas nadat zij beide een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Uiteindelijk sluiten de curator en eisers een deal over de kop van de activa.

Onrechtmatige concurrentie

Kort daarna vernemen eisers dat gedaagde enkele relaties van de failliet heeft benaderd. Ook zijn er 5 ex-werknemers van de failliet bij gedaagde in dienst getreden. Eisers dagvaarden gedaagde in kort geding en stellen dat gedaagde zich schuldig maakt aan onrechtmatige concurrentie. Gedaagde zou namelijk de geheimhoudingsverklaring hebben geschonden door de vertrouwelijke informatie te gebruiken die zij in het kader van de mogelijke overname van de activa heeft verkregen, aldus eisers.

Relatie met klanten voortzetten onrechtmatig?

De voorzieningenrechter is van oordeel dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen van gedaagde. Weliswaar heeft gedaagde contact gehad met twee klanten die op de offertelijst van de failliet stonden, maar onbetwist is dat gedaagde al jarenlang zaken doet met deze klanten. Dat zij deze relatie dus voortzet, is niet onrechtmatig.

Uitgangspunt: profiteren bedrijfsdebiet concurrent mag

De voorzieningenrechter overweegt voorts nog dat zelfs als gedaagde de geheimhoudingsverklaring had geschonden, dit enkel jegens de failliet dan wel de curator als onrechtmatig kan worden aangemerkt. Eisers hebben immers alleen de activa uit de boedel gekocht. Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad is het enkel profiteren van bedrijfsdebiet van een concurrent niet onrechtmatig; ook niet indien de concurrent daarvan nadeel ondervindt. Pas als er sprake is van bijzondere omstandigheden kan het als onrechtmatig worden aangemerkt.

Overschrijden fatsoensnorm niet perse onrechtmatig

Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat ondernemingen onderling ver mogen gaan in het kader van concurrentie. Het overschrijden van fatsoensnormen is niet netjes, maar zeker niet (automatisch) onrechtmatig. Voor een goede bescherming van je klantenportefeuille of bedrijfskennis, zal je in principe zelf moeten zorgen. In dit geval hadden partijen een geheimhoudingsovereenkomst getekend. Uit het oordeel van de rechter valt af te leiden dat deze geheimhouding enkel tussen partijen enerzijds en de failliet/curator anderzijds gold. Eisers hadden wellicht de geheimhoudingsovereenkomst kunnen aanvullen zodat ook de potentiële kopers jegens elkaar geheimhouding dienen te betrachten.

Advocaat bij relatiebeding of concurrentiebeding

Een andere complicatie in deze zaak was het feit dat de ex-werknemers niet gebonden waren aan een relatiebeding of een concurrentiebeding. Zo kon gedaagde volstrekt legaal profiteren van de kennis van de ex-werknemers. Ons advies is dus altijd om door een advocaat geheimhouding overeen te komen met ex-werknemers of onderhandelingspartijen. Bescherming van je bedrijf heb je zelf in de hand!

More in Verbintenissenrecht
Mag bank restschuld erflater verhalen op eigen vermogen erfgenamen?

Een opmerkelijk executiegeschil. Een deurwaarder kreeg de opdracht van een bank om executoriaal beslag te leggen onder twee erfgenamen in...

Close