3 min lezen

Geen handtekening op leningsakte: toch geldig?

NL

Kan een schuldenaar een beroep doen op het feit dat hij een akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
niet heeft ondertekend? Dat was de hoofdvraag in een recente rechtbankprocedure over de ontbinding van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van geldlening. Advocaat contractenrecht Hidde Reitsma bespreekt de uitspraak van de rechtbank
.

 

 

Akte van geldlening opstellen

Eiseres in deze zaak heeft aan gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
twee leningen verstrekt. Van deze leningen zijn aktes van geldlening opgesteld welke beide door gedaagde zijn ondertekend. De rentepercentages zijn op 6% respectievelijk 8,3% gesteld. Gedaagde is in gebreke met de aflossing en de rentebetaling. Na overleg tussen partijen wordt er een nieuwe overeenkomst opgesteld. In deze akte (hierna: de overeenkomst) worden de twee eerdere leningen “geherformaliseerd”. Het openstaande bedrag wordt vastgesteld op ruim 180.000 euro en er wordt een lagere rente overeengekomen. Deze overeenkomst is door geen van beide partijen ondertekend.

Buitengerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie

Gedaagde blijft vervolgens achter met aflossen. De advocaat van eiseres stuurt gedaagde een brief waarin hij de overeenkomst ontbindt wegen wanprestatie. In de incassoprocedure voert gedaagde aan dat er geen nieuwe overeenkomst tussen haar en eiseres is gesloten. Er is weliswaar hierover onderhandeld maar er is nooit wilsovereenstemming De wederzijdse bereidheid van partijen om een bepaalde overeenkomst te sluiten
» Meer over wilsovereenstemming
wilsovereenstemming
bereikt, aldus gedaagde. De rechtbank wijst erop dat het (openstaande) bedrag van 180.000 euro zoals genoemd in de overeenkomst ook terugkomt in de jaarstukken van gedaagde alsmede in e-mailcorrespondentie. Dat geldt ook voor het in de overeenkomst genoemde rentepercentage, welke lager is dan de aanvankelijk overeengekomen rentes.

Rechtbank: handelingen duiden op uitvoering overeenkomst

Daarnaast is er een betaling verricht door gedaagde na het sluiten van de laatste akte, welke overeenkomt met de eerste tranche van de afbetalingsverplichting uit de overeenkomst. Al met al is de rechtbank van oordeel dat er wel degelijk wilsovereenstemming is bereikt. Dat gedaagde geen handtekening heeft gezet onder het schriftelijke stuk, doet aan het bestaan hiervan niet af. Omdat gedaagde tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, heeft eiseres de overeenkomst op goede gronden buitengerechtelijk ontbonden. Gedaagde wordt veroordeeld het openstaande bedrag alsmede de verstreken rentetermijnen terug te betalen aan eiseres.

Handtekening vereist voor het sluiten van een overeenkomst?

Je zou uit deze zaak kunnen afleiden dat het ontbreken van een handtekening op een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
niet zoveel uitmaakt voor het bestaan van de overeenkomst. Dat klopt in principe. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Wordt een aanbod aanvaardt, dan spreekt men over wilsovereenstemming tussen partijen. Een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Een handtekening onder een contract is echter gebruikelijk bij overeenkomsten waarbij meer wordt overeengekomen dan de koop van een pak melk (ook deze transactie is een overeenkomst). Dan weten beide partijen namelijk wat er precies is afgesproken.

Advocaat bij opstellen leningsovereenkomst

Een ondertekend contract moet bewijsproblemen (over de inhoud en het bestaan van de overeenkomst) naderhand voorkomen. Maar een handtekening is dus geen vereiste voor het bestaan van een gewone overeenkomst. Is een contract niet ondertekend en wordt het bestaan hiervan door een partij betwist, dan rust de bewijslast in beginsel op de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
. Aan de hand van overige omstandigheden kan het bestaan van een overeenkomst dan worden aangetoond, zoals in deze casus het geval was.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence