3 min lezen

Bewijzen geldlening: geheime geluidsopname toelaatbaar?

NL

In een recente uitspraak gaat het hof in op de vraag of er tussen twee ex-partners sprake is van een geldlening of schenking De overeenkomst om waarbij de schenker uit zijn eigen vermogen de begiftigde verrijkt zonder dat de begiftigde hiervoor een tegenprestatie verschuldigd is.
» Meer over schenking
schenking
. Tijdens de relatie heeft de man zijn ex-vriendin verschillende geldbedragen verstrekt. Nadat de relatie is geëindigd, weigert zij het ontvangen geld terug te betalen. Advocaat contractenrecht Hidde Reitsma licht de zaak toe.

 

Geldvordering in incassoprocedure

In deze incassoprocedure vordert eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
€ 2.800 van zijn ex-vriendin. Volgens eiser had hij dit geld aan haar geleend. De ex-vriendin voert als verweer dat de betalingen schenkingen betroffen ter voldoening van een natuurlijke verbintenis Een rechtens niet-afdwingbare verbintenis.
» Meer over natuurlijke verbintenis
natuurlijke verbintenis
die voortvloeit uit de affectieve relatie. Terugbetaling van een natuurlijke verbintenis is op zichzelf ook een natuurlijke verbintenis. En een natuurlijke verbintenis is niet afdwingbaar, aldus de ex.

Toezeggingen om terug te betalen

Het hof is echter met eiser van mening dat de bedragen uit hoofde van een lening zijn verstrekt. Immers, door gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
zijn herhaaldelijk toezeggingen gedaan dat zij het geld zou terugbetalen. Bovendien heeft zij in een gesprek met eiser aangegeven dat zij zich ervan bewust is dat ze het geld moet terugbetalen. Eiser heeft stiekem een geluidsopname gemaakt van dit gesprek en de opname in de rechtszaak als bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
ingebracht.

Geluidsopname zonder toestemming toelaatbaar bewijs?

Het verweer ten slotte van gedaagde dat gemaakte geluidsopname niet mag worden gebruikt als bewijs, acht het hof ongegrond. Het enkele feit dat het gesprek buiten medeweten en zonder toestemming van gedaagde is opgenomen, betekent niet direct dat het niet kan dienen als bewijs. De hoofdregel in het bewijsrecht is immers dat bewijs in beginsel kan worden geleverd door alle middelen. Pas als er bijkomende omstandigheden zijn die afwijking van deze hoofdregel rechtvaardigen, kan het bewijs niet worden toegelaten. Daar is hier echter geen sprake van, aldus het hof. Bovendien heeft eiser belang bij het gebruik van de opname in de procedure, namelijk om de gestelde lening aan te tonen.

Voorkom bewijsproblemen: leg lening schriftelijk vast

Uit deze uitspraak blijkt weer eens dat een geldlening zonder contract kan leiden tot bewijsproblematiek in een gerechtelijke procedure. Juist bij leningen aan vrienden en familie, waarbij het niet op voorhand aannemelijk is dat en wanneer deze bedragen dienen te worden terugbetaald, is het raadzaam om afspraken schriftelijk vast te leggen. Hiervoor hoef je niet direct naar de notaris. Een email waarin het bedrag en afspraken over de terugbetaling en eventuele rente zijn opgenomen kan voldoende zijn. Maar beter is nog om een schriftelijk contractje op te stellen dat door beide partijen wordt ondertekend.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence