3 min lezen

Mailing aan klantenbestand van een ander: mag dat?

NL

In een recente uitspraak in kort geding gaat de voorzieningenrechter in Gelderland in op de vraag of gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
handelt door de klanten van eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
te benaderen. Op het eerste gezicht lijkt het geoorloofde concurrentie. Of is er toch meer aan de hand? Advocaat ondernemingsrecht en insolventierecht Marco Guit vat de zaak samen.

 

Curator verkoopt klantenbestand

Onderneming Rycol houdt zich bezig met rolluiken. Indirect is de heer A enig bestuurder en aandeelhouder van Rycol. De heer A is eveneens indirect bestuurder van Kartech B.V. Rycol wordt op 16 april 2013 failliet verklaard. De curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
heeft bij de afwikkeling van de boedel de activa in mei 2013 verkocht aan Protector B.V., die ook in rolluiken doet.  Onder de activa vallen onder meer het klantenbestand en relatiebestand, de goodwill en onderhanden werk.

Mailing aan klanten failliet bedrijf

Eind juni 2013 stuurt Kartech een brief aan de klanten uit het klantenbestand van de failliet. In deze brief worden zij erop gewezen dat Kartech zich ook bezig houdt met rolluiken en dat Kartech een groot deel van het personeel van Rycol heeft overgenomen. Alle klanten kunnen dus gewoon producten blijven afnemen van Kartech en voor klanten die nog bij Rycol een rolluik hebben gekocht, is Kartech bereid de garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
kosteloos over te nemen.

Verbod en rectificatie eisen in kort geding

Protector kan deze actie niet waarderen en start een kort geding procedure. Zij vordert Kartech te verbieden bedrijfsinformatie van Rycol te gebruiken en klanten te benaderen. Voorts vordert de advocaat van Protector dat Kartech wordt veroordeeld een rectificatie te plaatsen op haar website en deze ook te sturen aan de klanten die zij heeft benaderd. Dit alles op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
.

Klanten uit klantenbestand benaderen onrechtmatig?

De Voorzieningenrechter stelt voorop dat de betreffende brief is verzonden aan klanten die sinds de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
door de curator aan te merken vallen als klanten van Protector. Niet meer als klanten van Rycol. De stelling van Kartech dat zij altijd intensief heeft samengewerkt met Rycol waardoor Rycols klanten ook als haar klanten dienen te worden beschouwd, wordt niet voldoende onderbouwd. Kartech handelt onrechtmatig jegens Protector door deze klanten actief te benaderen en hierbij ook nog eens te suggereren dat Kartech de failliete onderneming heeft overgenomen.

Verbod op benaderen van klanten voor één jaar

Daarnaast handelt Kartech onrechtmatig door gebruik te maken van  bedrijfsinformatie van het failliete Rycol terwijl zij weet dat Protector voor deze bedrijfsinformatie heeft betaald. De vorderingen worden toegewezen, zij het dat het verbod op benaderen van klanten slechts geldt voor de duur van één jaar. In die periode moet het volgens de Voorzieningenrechter voor Protector mogelijk zijn de relaties met de klanten te hernieuwen en aan zich te binden. Een verderstrekkend verbod zou een inbreuk vormen op de concurrentievrijheid.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence