Een vonnis herroepen: wanneer kan het?

In een recent arrest van het gerechtshof Arnhem is nog eens uiteengezet aan welke eisen een vordering tot herroeping Herroeping is in de wet geregeld en kan plaatsvinden als er sprake is geweest van bedrog, het vonnis blijkt te berusten valse stukken of als de verliezende partij na het vonnis doorslaggevende stukken in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.
» Meer over herroeping
herroeping
van een vonnis moet voldoen. Herroeping is in de wet geregeld en kan plaatsvinden als er sprake is geweest van bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
» Meer over bedrog
bedrog
, het vonnis blijkt te berusten valse stukken of als de verliezende partij na het vonnis doorslaggevende stukken in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
waren achtergehouden. Advocaat procesrecht Thomas van Vugt legt uit.

 

Herroeping van een vonnis: de gronden

In de kwestie die diende bij het Hof in Arnhem stelde de appellant De partij die een hoger beroep instelt noemen we de appellant.
» Meer over appellant
appellant
zich op het standpunt dat het Hof ten onrechte tot het oordeel was gekomen dat de vennootschap onder firma waarvan appellant een van de vennoten was per 1 juli 1999 was voortgezet door een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
. De appellant vond dat de wederpartij (de Belastingdienst) het hof op het verkeerde been had gezet. Daarvan bleek geen sprake te zijn, maar in de beslissing van het Hof wordt duidelijk uiteengezet wanneer een vonnis kan worden herroepen.

Een vonnis kan worden herroepen als:

  • het berust op bedrog door de wederpartij in de procedure gepleegd;
  • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
  • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Het begrip bedrog wordt door de Hoge Raad ruim uitgelegd. Uit arresten van de Hoge Raad blijkt dat van bedrog sprake is als een partij door een oneerlijke proceshouding heeft belet dat in de procedure feiten aan het licht komen die tot een voor de wederpartij gunstige afloop van die procedure zouden hebben kunnen leiden en dat ook verzwijging van zulke feiten bedrog kan opleveren. Hieronder vallen ook het uitlokken van een valse getuigenverklaring Een getuigenverklaring kan alleen als bewijs dienen, voor zover die verklaring betrekking heeft op aan de getuige uit eigen waarneming bekende feiten.
» Meer over getuigenverklaring
getuigenverklaring
en het verzwijgen van feiten die ertoe zouden kunnen leiden dat de wederpartij de procedure wint. Van valsheid van stukken is sprake als het gaat om onechtheid of onwaarheid. Als de wederpartij dit weigert te erkennen dan kan de valsheid worden vastgesteld door een rechter. Stukken van beslissende aard zijn stukken die de uitspraak anders zouden hebben doen uitvallen als de rechter ermee bekend was geweest.

Termijn voor herroeping

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
) worden ingesteld binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden. De termijn begint niet te lopen voordat vangt niet aan nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, hetgeen betekent dat het vonnis niet meer aan te tasten is met een gewoon rechtsmiddel, zoals hoger beroep.Voor de praktijk is van belang dat een vordering tot herroeping de tenuitvoerlegging van het vonnis niet automatisch schorst. Het is echter mogelijk om aan het begin van de procedure of in een apart kort geding de rechter te vragen de tenuitvoerlegging te schorsen.

Heropening van het geding

Als de rechter de vordering tot herroeping toewijst, heropent hij het geding tussen partijen, die vervolgens allebei de gelegenheid krijgen hun stellingen en verweren te wijzigen en aan te vullen. De heropening kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden. Gedeeltelijke herroeping zal zich voornamelijk voordoen als er in een vonnis of arrest geoordeeld is over verschillende vorderingen die onafhankelijk van elkaar zijn. Door de heropening wordt het vonnis waarvan de herroeping wordt geëist automatisch geschorst in die zin dat het niet meer uitgewonnen (geëxecuteerd) kan worden.

Advocaten Amsterdam

Het team van AMS Advocaten in Amsterdam heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen voor (internationale) bedrijven en particulieren. De advocaten houden zich vooral bezig met het ondernemingsrecht, vastgoedrecht, huurrecht bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
, arbeidsrecht, insolventierecht, incasso en contractenrecht. Bekijk hier het volledige overzicht van onze rechtsgebieden. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

 

More in Procesrecht
Copycat behaviour: the nightmare of every designer
Recht op inzage van bewijsstukken

In de praktijk valt of staat de uitkomst van een gerechtelijke procedure vaak met de vraag of het een partij...

Close