4 min lezen

Achterhouden informatie in ontbindingsprocedure geen reden voor herroeping

NL

De werkgever die tijdens een ontbindingsprocedure een belangrijk feit heeft verzwegen, heeft weliswaar laakbaar gehandeld, maar het levert nog geen grond voor herroeping Herroeping is in de wet geregeld en kan plaatsvinden als er sprake is geweest van bedrog, het vonnis blijkt te berusten valse stukken of als de verliezende partij na het vonnis doorslaggevende stukken in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.
» Meer over herroeping
herroeping
van de onbindingsbeschikking op. Dat was de conclusie van de kantonrechter in een recente herroepingsprocedure. Wat is herroeping precies en waarom leverde het bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
» Meer over bedrog
bedrog
van de werkgever in deze zaak geen grond voor herroeping op? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de uitspraak toe.

Ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst door werkgever

Deze zaak betreft een arbeidsgeschil tussen een werkgever en één van haar werkneemsters. De werkgever had een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter. Als reden voor de ontbinding gaf de werkgever op dat de relatie tussen partijen ernstig was verstoord. De Kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
vervolgens bij beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
van 8 maart 2013 ontbonden onder toekenning van een vergoeding van € 35.000 aan de werkneemster.

Achterhouden informatie door werkgever: bedrog?

Kort voordat de beschikking werd gegeven, ontdekte de werkneemster dat haar leidinggevende met wie zij -in haar optiek- de verstoorde relatie had, binnenkort zou vertrekken bij de werkgever. De werkgever was tijdens de ontbindingsprocedure bekend met het vertrek maar had dit feit verzwegen. De werkneemster is van mening dat de ontbindingsbeschikking berust op bedrog en dat de kantonrechter anders had geoordeeld als hij van het vertrek van de leidinggevende op de hoogte was geweest.

Herroeping: binnen drie maanden na ontdekking bedrog nieuwe procedure

De werkneemster start een procedure waarin zij om herroeping van de beschikking verzoekt op grond van bedrog. De kantonrechter in deze herroepingsprocedure is het met de werkneemster eens dat het achterhouden van de betreffende informatie de werkgever als laakbaar aan te rekenen is en in zekere mate als bedrog is aan te merken. Er was sprake van een oneerlijke, althans niet volledig transparante proceshouding van de werkgever. Echter, de ontbindingsbeschikking berust op andere gronden van gewichtige redenen waaronder de onoverbrugbare kloof tussen werkneemster en werkgever. De kennelijk (eveneens) verstoorde relatie met de leidinggevende heeft bij de beslissing van de kantonrechter geen rol gespeeld, zo blijkt uit de beschikking. Het verzoek om herroeping wordt dus afgewezen.

Herroeping van een vonnis: wanneer kan het?

Herroeping is van een vonnis of beschikking is mogelijk indien:

  • het berust op bedrog door de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
    » Meer over wederpartij
    wederpartij
    in de procedure gepleegd;
  • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
  • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Het begrip bedrog wordt door de Hoge Raad ruim uitgelegd. Uit arresten van de Hoge Raad blijkt dat van bedrog sprake is als een partij door een oneerlijke proceshouding heeft belet dat in de procedure feiten aan het licht komen die tot een voor de wederpartij gunstige afloop van die procedure zouden hebben kunnen leiden en dat ook verzwijging van zulke feiten bedrog kan opleveren. In deze zaak was de kantonrechter dus van oordeel dat als het verzwegen feit aan het licht was gekomen,  niet tot een gunstigere afloop voor de werkneemster van de procedure had kunnen leiden.

Advocaat bij herroeping

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
) worden ingesteld binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden Als de rechter de vordering tot herroeping toewijst, heropent hij het geding tussen partijen, die vervolgens allebei de gelegenheid krijgen hun stellingen en verweren te wijzigen en aan te vullen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence