3 min lezen

Bij wanbeleid bestuur automatisch sprake van bestuurdersaansprakelijkheid?

NL

Als een bestuurder een potje maakt van het beleid binnen een vennootschap en zelfs aansprakelijk wordt gehouden op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, moet er wel wat aan de hand zijn. Je zou kunnen zeggen dat als er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
er ook sprake is van wanbeleid binnen het bestuur. Maar geldt dit ook andersom? Als er volgens de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
sprake is van wanbeleid in een vennootschap, kan de bestuurder dan daarvan automatisch een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt? Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma bespreekt een vonnis waarin deze vraag aan de orde kwam.

Vordering bestuurdersaansprakelijkheid

De zaak ging om de vraag of het bestuur van een vennootschap aansprakelijk kon worden gehouden voor de schade die een aandeelhoudster zou hebben geleden. De feiten lagen als volgt. Het bestuur was benoemd door de twee aandeelhoudsters van de vennootschap en bestond uit een trustkantoor en een directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
. De aandeelhoudsters waren holdings die elk in handen waren van één familie. Tussen de twee families ontstond een zakelijk conflict over de vennootschap. Eén van de aandeelhoudsters had o.a. het trustkantoor gedagvaard en een schadevergoeding geëist.

Bestuur beperkte bevoegdheden

Belangrijk detail is dat de bestuurder, het trustkantoor, niet een gebruikelijke bestuurdersrol vervulde bij de vennootschap. De aandeelhoudsters hadden dit trustkantoor specifiek opgedragen om alleen volgens instructies van de aandeelhoudsters te handelen. De taak van het trustkantoor als bestuurder was dus, intern, beperkt en de feitelijke macht binnen de vennootschap lag bij de aandeelhouders.

Vaststelling wanbeleid Ondernemingskamer

In het vonnis stelt de rechtbank voorop er tussen partijen al een enquete-procedure had plaatsgevonden. In deze procedure heeft de Ondernemingskamer vastgesteld dat er bij de vennootschap sprake was van wanbeleid. De bestuurders, onder wie het trustkantoor, konden hiervan op een aantal punten een ernstig verwijt gemaakt worden.

Bij wanbeleid bestuurder niet automatisch aansprakelijkheid

De rechtbank benadrukt in het vonnis dat de vaststelling door de Ondernemingskamer niet automatisch betekent dat de bestuurder ook in deze procedure aansprakelijk is. Hier gaat het namelijk om de vraag of een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Het gaat om de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van de bestuurder in privé voor schade die hij heeft toegebracht aan de vennootschap of zijn aandeelhouders. De rechtbank zal dus zelfstandig de verwijten van de aandeelhoudster aan het adres van de bestuurder moeten beoordelen.

Bestuurder niet onjuist gehandeld

Het ernstigste verwijt was dat de bestuurder bij een emissie van aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
niet beter had gecontroleerd of er wel een zakelijke ruilverhouding plaatsvond. Volgens de aandeelhoudster had de bestuurder toestemming gegeven aan een (voor de vennootschap) ongunstige emissie. Maar de rechtbank wijst er op dat de emissie geheel en al was voorbereid door de aandeelhoudsters en deze op advies van hun advocaten werd uitgevoerd. Dit was geheel in lijn met de beperkte zeggenschap van de bestuurder. De bestuurder werd voor een voldongen feit gesteld en was niet vooraf bij het emissiebesluit betrokken.

Bestuurdersaansprakelijkheid en wanbeleid

De rechtbank meent dat de bestuurder te goeder trouw is afgegaan op de instructie die zij van de aandeelhoudsters kreeg. De aandeelhoudster kan dan niet achteraf verwijten dat de bestuurder die instructies niet verder heeft getoetst. Ook de overige verwijten van de aandeelhoudster houden geen stand. De bestuurder kan geen persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt en er is dus geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.

 

 

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence