3 min lezen

Omzetgarantie in koopovereenkomst: voorkom onduidelijkheid!

NL

Het komt regelmatig voor dat bij een bedrijfsovername in de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
omzetgaranties worden afgesproken. Mocht de omzet over bepaalde jaren lager zijn dan de garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
, dan heeft de koper recht op terugbetaling van een bepaald bedrag. Andersom geldt dat als de omzet hoger blijkt te zijn, de koper moet bij betalen. Het is bij een omzetgarantie wel belangrijk om goed vast te leggen hoe de omzet wordt berekend. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma bespreekt een recente uitspraak waarin dit aan de orde kwam.

 

Bedrijfsovername via aandelentransactie

De feiten in deze zaak lagen als volgt. Koper kocht van verkoper de aandelen in het bedrijf van verkoper. De koopprijs was bepaald op € 900.000 waarvan € 150.000 een lening betrof. Partijen kwamen voorts een omzetgarantie overeen. De tekst van deze garantie luidde als volgt:

Indien de werkelijke brutomarge van de Vennootschap (bestaande uit de brutomarge op de handelsomzet (netto omzet minus inkoopwaarde van deze omzet) plus commissieopbrengsten) in de kalenderjaren 2012 en 2013 minder bedraagt dan € 465.00 dan wordt het bedrag lager dan € 465.000 kwijtgescholden op de lening aan de koper.”

Koper verzoekt verrekening wegens lagere omzet

Bij een brutomarge hoger dan € 465.000 zou de koper 50% van het meerdere als nabetaling op de koopsom aan verkoper moeten betalen. Koper stelt dat de brutomarge over 2012 en 2013 lager was dan € 465.000 en verzoekt verkoper de bedragen in mindering te brengen op de lening. Verkoper is het echter niet eens met de berekening van de brutomarge. Partijen leggen hun geschil voor aan de civiele rechter.

Huuropbrengsten deel van handelsomzet?

In de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
wordt gesproken over handelsomzet. Naar normaal spraakgebruik moet dit begrip worden beschreven als omzet die voortkomt uit de handel van de onderneming. Koper heeft de huuropbrengsten die hij heeft verkregen uit het verhuren van een gedeelte van de in de koop begrepen bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
afgetrokken van de omzet en dus niet meegenomen als handelsomzet. De vraag is of dit terecht was. Gezien de omstandigheden is de rechter van oordeel dat de huuropbrengsten in dit geval niet onder handelsomzet vallen.

Geschil over uitleg begrip ‘inkoopwaarden’

Partijen verschillen voorts van mening over de het begrip “inkoopwaarden van de omzet”. De vraag is of vrachtkosten en invoerrechten al dan niet tot de inkoopwaarde gerekend mogen worden. De rechter is van oordeel dat uit hetgeen partijen over en weer hebben meegedeeld moet worden afgeleid dat onder deze kosten moeten worden bergepen kosten die eenvoudig te herleiden zijn tot inkooptransacties, zoals invoerrechten en transportkosten. Uiteindelijk komt de rechter tot de conclusie dat de wijze waarop koper de brutomarge heeft berekend juist is. Hij wijst de gevorderde verrekening Het tegen elkaar wegstrepen van schulden over en weer waardoor een verbintenis teniet gaat.
» Meer over verrekening
verrekening
toe.

AMS advocaat bij advies koopcontract onderneming

Het gebruik van een winstgarantie kan een goede manier zijn om onzekere factoren (zoals de omzet en winst) toch bij een koopprijsvaststelling te betrekken. Uit deze zaak blijkt echter wel het belang van een duidelijke omschrijving van de berekening in de koopovereenkomst. Geef zo precies mogelijk aan wat onder de betreffende begrippen wordt verstaan, desnoods in een uitgebreide bijlage. Ook kan een bepaling worden opgenomen dat bij een geschil over de berekening een onafhankelijke accountant zal worden ingeschakeld om de winst/omzet vast te stellen. Zo kunnen hoge proceskosten voorkomen worden.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence