3 min lezen

Ex-bestuurder failliete BV benadert verkocht personeel: mag dat?

NL

In een vrije handelsmarkt is het overnemen van medewerkers of klanten van een concurrent in beginsel toegestaan. Ook al levert dit de concurrent financieel nadeel op. Deze vrijheid is echter niet onbeperkt. Een kort geding rechter oordeelde onlangs wanneer er in geval van een doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
na faillissement sprake is van onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
handelen. Advocaat ondernemingsrecht Sander Schouten bespreekt de uitspraak.

 

 

Doorstart: koper neemt activa en personeel failliet over

De voorgeschiedenis van het kort geding  was als volgt. eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
heeft in maart 2012 bij wijze van doorstart de activa van de failliete boedel van Confesso gekocht. Confesso was tot aan haar faillissement een directe concurrent van eiser. Eiser nam tevens een groot deel van de ex-werknemers van Confesso over. Direct na het faillissement benadert de voormalig bestuurder van Confesso zowel bij eiser in dienst getreden werknemers als ex-klanten met het voorstel om verder met hem -onder een nieuw op te zetten onderneming- zaken te doen.

Ex-bestuurder richt nieuwe onderneming op

Enkele werknemers stappen inderdaad over van eiser naar de nieuwe vennootschap van de voormalig bestuurder, Excellus. Deze werknemers worden vervolgens vanuit Excellus gedetacheerd bij dezelfde opdrachtgevers als waar zij daarvoor door eiser waren gedetacheerd. Eiser pikt deze gang van zaken niet en start een kort geding tegen Excellus. Zij vordert op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
Excellus te verbieden gebruik te maken van de diensten van (voormalige) medewerkers van eisers.

Vrije markt: concurrentie is toegestaan

De Voorzieningenrechter stelt voorop dat in een vrije markt concurrentie is toegestaan. Hieronder valt ook het overnemen van personeel en opdrachtgevers. Bijzonderheid in dit geval is echter dat Excellus is opgericht door de ex-bestuurder van Confesso. In dat licht kan het onrechtmatig zijn dat Excellus werknemers benadert die juist door eiser van Confesso zijn overgenomen. Datzelfde geldt voor door eiser van Confesso overgenomen opdrachtgevers.

Direct na faillissement benaderen van personeel mag niet!

Excellus heeft voordeel behaalt door bewust gebruik gemaakt van de door de ex-bestuurder bij Confesso opgedane kennis, ervaring en contacten. Eiser wordt hierdoor benadeeld omdat haar rendement op de investering in de overname van de activa van Confesso wordt verminderd. Dit acht de rechter onrechtmatig. Hierbij is van doorslaggevend belang dat de ex-bestuurder de ex-werknemers en klanten direct na het faillissement al heeft benaderd. De rechter verbiedt daarom Excellus gebruik te maken van de werkzaamheden of diensten van (voormalige) werknemers van eiser op straffe van een dwangsom.

AMS advocaten bij doorstart en ongeoorloofde concurrentie

Bij een doorstart staat het de koper vrij welke activa van het failliete bedrijf hij wil overnemen. Zo kunnen de inventaris en lopende contracten worden overgenomen, maar andere contracten of goodwill niet. Ook wat betreft personeel mag de doorstarter in principe kiezen wie hij wil overnemen. Met deze werknemers worden vervolgens nieuwe arbeidsovereenkomsten afgesloten. Om schadelijke situaties zoals in deze zaak te voorkomen, is een sluitend concurrentiebeding zeker in dit soort transacties van groot belang. De advocaten van AMS hebben veel ervaring in doorstart situaties. Bovendien beschikken zij over uitstekende kennis van het arbeidsrecht. Voor meer advies over doorstart en overname van personeel, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence