3 min lezen

Besluit AVA tot aandelenemissie in strijd met redelijkheid en billijkheid?

NL

Een minderheidsaandeelhouder Een aandeelhouder die een minderheid van de aandelen bezit
» Meer over minderheidsaandeelhouder
minderheidsaandeelhouder
startte recentelijk een kort geding waarin hij een verbod op uitvoering van een aandeelhoudersbesluit Besluit dat is genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
» Meer over aandeelhoudersbesluit
aandeelhoudersbesluit
vorderde. De voorzieningenrechter stond voor de vraag of voldoende rekening was gehouden met de belangen van de minderheidsaandeelhouder. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma licht de zaak toe.

AVA-besluit: uitgifte aandelen

De eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in deze zaak heeft een minderheidsbelang in een start-up. De start-up zit zwaar aan de grond. De eiser en overige aandeelhouders verschillen van mening over de wijze waarop extra financiering kan worden gerealiseerd. In de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
wordt besloten tot een extra kapitaalbijdrage van alle aandeelhouders, met uitzondering van de eiser. Hij doet niet mee. Vervolgens wordt ook besloten om het kapitaal te verhogen door uitgifte van gewone aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
.

Verwatering aandelenbelang

Eiser is het niet eens met dit aandeelhoudersbesluit. Volgens hem is er onder meer onvoldoende gekeken of er nog alternatieve financieringsmogelijkheden zijn. De emissie van aandelen De uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming met als doel extra vermogen op te halen
» Meer over emissie van aandelen
uitgifte van aandelen
tegen het voorgestelde bedrag van € 0,01 zou zijn aandelenpakket ernstig verwateren; zijn aandelen worden veel minder waard. In een kort geding vordert eiser dat het de vennootschap wordt verboden uitvoering te geven aan het besluit van de AVA. Eiser doet een beroep op artikel 2:15 BW: een AVA-besluit kan worden vernietigd als het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
.

Beleidsvrijheid AVA

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de AVA bij de besluitvorming een zekere mate van beleidsvrijheid heeft. De rechter dient ‘slechts’ te toetsen of de AVA in redelijkheid tot het besluit van aandelenemissie heeft kunnen komen. De rechter overweegt dat niet valt in te zien waarom de vennootschap eerst alternatieve financieringsmogelijkheden uitputtend dient te onderzoeken. Bovendien is niet aannemelijk dat er redelijke alternatieven voorhanden waren. Eiser heeft dit in ieder geval niet zelf aangetoond. De rechter passeert dit punt dus.

Belangenafweging minderheidsaandeelhouder

De vennootschap heeft gemotiveerd toegelicht waarom de kapitaalverhoging middels de emissie van aandelen De uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming met als doel extra vermogen op te halen
» Meer over emissie van aandelen
aandelenemissie
nodig is. De continuïteit van de startup (waarin de overige aandeelhouders zelf al veel hebben geïnvesteerd) staat op het spel. Het belang van de continuïteit van de onderneming weegt de rechter in dit geval zwaarder dan het belang van de eiser om diens aandelenbelang niet te zien verwateren. De voorzieningenrechter beslist dat het AVA-besluit op voorhand niet onredelijk kan worden geacht.

Zorgplicht jegens minderheidsaandeelhouder

De meerderheidsaandeelhouder(s) dient een zekere zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
in acht te nemen ten aanzien van de minderheidsaandeelhouder. Dit volgt uit artikel 2:8 Burgerlijk Wetboek (BW): een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
en alle betrokken organen dienen zich redelijk en billijk naar elkaar te gedragen. Zoals ook uit deze uitspraak blijkt, wordt strijdigheid pas aangenomen als het besluit bij afweging van alle bij het besluit betrokken belangen redelijkerwijs niet tot stand had kunnen komen. In dit geval woog het belang van de minderheidsaandeelhouder niet op tegen het algemene belang van de vennootschap.


Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence