3 min lezen

Belangenafweging bij inbreuk op auteursrechten

NL

Twee partijen brengen gezamenlijk een agenda op de markt. Nadat de samenwerking stopt geven beide partijen de agenda zelfstandig uit onder dezelfde naam. Vervolgens verwijten beide partijen elkaar van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de ander. Advocaat intellectueel eigendomsrecht Hidde Reitsma bespreekt het vonnis van de rechtbank.

Belangenafweging rechter: wie mag agenda uitgeven?

De rechter weegt de belangen van beide partijen af. Wie heeft recht op uitgifte van de agenda? gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
geeft sinds 2006 een kalender uit. eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
geeft sinds 2008 (via een externe uitgever) de Organizing Agenda uit. In 2009 gaan beide partijen samenwerken. Vanaf 2010 geven zij – met gedaagde als uitgever – gezamenlijk de Organizing Agenda uit. In het voorjaar van 2017 stopt de samenwerking. Zowel gedaagde als eiser brengen voor 2018 de Organizing Agenda op de markt.

Eiser eist auteursrecht op

Eiser stelt dat hij schade lijdt doordat gedaagde inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht op de Organizing Agenda van eiser. Hij is de oorspronkelijke bedenker van de Organizing Agenda en gaf deze al vóór de samenwerking met gedaagde zelfstandig uit. Eiser heeft op zijn Facebook-pagina gemeld dat hij de Organizing Agenda nu zelf uitgeeft en dat je voor de kalender bij gedaagde moet zijn.

Ook gedaagde stelt dat er inbreuk is zijn auteursrecht

Gedaagde stelt dat eiser juist inbreuk maakt op zijn auteursrecht Het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.
» Meer over auteursrecht
auteursrecht
door ook de Organizing Agenda uit te geven. Hij wil dat de rechter eiser een verbod op legt om de agenda uit te geven. Ook wil gedaagde dat eiser stopt met onjuiste uitlatingen over zijn agenda en het bericht daarover op Facebook rectificeert.

Oorspronkelijke agenda’s auteursrechtelijk beschermd?

De rechter bekijkt eerst of op beide oorspronkelijke agenda’s auteursrecht rust. Uit de Auteurswet en vaste rechtspraak blijkt dat hiervoor de agenda’s een eigen, oorspronkelijk karakter moeten bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dienen te dragen. Oorspronkelijk karakter betekent niet dat een product geheel nieuw moet zijn. Het product moet iets voldoende eigens bevatten dat aan de maker kan worden toegeschreven. Beide oorspronkelijke agenda’s worden volgens de rechter auteursrechtelijk beschermd.

Wie heeft auteursrecht op gezamenlijke agenda?

De agenda’s die tijdens de samenwerking zijn gemaakt vertonen gelijkenissen met beide oorspronkelijke agenda’s. Het auteursrecht rust dus niet exclusief bij één van de partijen. Er kan sprake zijn van co-auteurschap en dus gezamenlijk auteursrecht. De vorderingen tot het verbod op uitgifte worden afgewezen, omdat het toewijzen zou leiden tot een verbod op uitgifte voor beide partijen. Tot slot is de rechter het met gedaagde eens dat de uitlatingen van eiser op Facebook misleidend zijn. Eiser moet stoppen met deze uitlatingen en een Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
plaatsen.

Voorkom inbreuk op auteursrecht: advocaat IE-recht

Zodra meerdere partijen gaan samenwerken is het verstandig om een advocaat te raadplegen om deze samenwerking te formaliseren. Dit voorkomt problemen tijdens, maar ook vooral na de samenwerking. In bovenstaande zaak had een schriftelijke overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
met duidelijke afspraken over welke partij het auteursrecht op de gezamenlijke agenda had, problemen kunnen voorkomen. AMS Advocaten is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht Verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties.
» Meer over intellectueel eigendomsrecht
intellectueel eigendomsrecht
en adviseert u graag!

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence