Inbreuk op auteursrecht van software: wat is de maatstaf?

In de ontwikkeling van software wordt veel geïnvesteerd. Als een andere partij nagenoeg identieke software aanbiedt, wil men daar uiteraard tegen kunnen optreden. Advocaat Intellectueel eigendomsrecht Manita Hamberg bespreekt een recente uitspraak, waarin werd getwist over auteursrechten op software.

Maken de programma’s inbreuk op auteursrecht?

Het gaat in deze procedure om de software van eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
VGB die bestaat uit een viertal programma’s, te weten het programma eBenefits 4.8 en de deelapplicaties EblPro, Mutatiemanager en Offertemanager. De rechter dient zich te buigen over de vraag van de advocaat of de software die gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
‘eBenefits’ aanbiedt, te weten eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass bewerkingen zijn van de software van VGB en de openbaarmaking en/of verveelvoudiging daarvan inbreuk op de auteursrechten van VGB oplevert.

Software moet voldoen aan Europese Softwarerichtlijn

De rechter stelt voorop dat computerprogramma’s in de Auteurswet uitdrukkelijk zijn genoemd als werken die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen. Computerprogramma’s zijn aan die bepaling toegevoegd ter voldoening aan de Europese Softwarerichtlijn. Het Europese Hof van Justitie heeft uitgelegd dat het voorwerp van de door deze richtlijn verleende bescherming van computerprogramma’s ziet op de ‘uitdrukkingswijze’, in welke vorm dan ook, van een computerprogramma, zoals de bron- en de doelcode, die de mogelijkheid biedt om het computerprogramma te reproduceren in verschillende computertalen.

Grafische interface van programma telt niet mee

De grafische gebruikersinterface van een computerprogramma vormt geen uitdrukkingswijze van een computerprogramma nu daarmee niet het computerprogramma in verschillende computertalen kan worden gereproduceerd. Ook de functionaliteit van een computerprogramma, de programmeertaal en de indeling van gegevensbestanden die in het kader van een computerprogramma worden gebruikt teneinde de functies daarvan te benutten, vormen geen uitdrukkingswijze van een computerprogramma in de zin van de Softwarerichtlijn. De onderdelen van een computerprogramma die géén uitdrukkingswijze van dat programma vormen, kunnen daarentegen wel als werk in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming indien zij voldoen aan de maatstaf dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Deskundige vergelijkt software

Dat de software eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager een auteursrechtelijk beschermd werk is, is tussen partijen niet in geschil. De rechter heeft vervolgens een deskundigenbericht Soms moet er in de procedure advies worden ingewonnen bij een deskundige, bijvoorbeeld een accountant of een makelaar. De rechter kan zo'n deskundigenadvies op verzoek van een partij of ambtshalve bevelen.
» Meer over deskundigenbericht
deskundigenbericht
gelast. De deskundige heeft de software eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager vergeleken met de software eBenefits Portaal (niet met Pensioen Portaal en eBenefits Compass) en heeft geconstateerd dat 83 van de in totaal 4410 unieke broncodebestanden identiek voorkomen in eBenefits Portaal.

Geen inbreuk op auteursrechten

De rechter komt echter tot het oordeel dat het overnemen daarvan door eBenefits niet leidt tot het openbaar maken van het werk of een gedeelte daarvan, althans tot het verveelvoudigen van een werk of een bewerking daarvan die niet als een nieuw oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt. Volgens de rechter heeft VGB niet gesteld dat en op welke grond de betreffende 83 broncodebestanden op zichzelf dan wel gezamenlijk de oorspronkelijkheid van het volledige werk in zich dragen; oftewel dat de betreffende broncodebestanden in beginsel de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de maker. Dat de 83 broncodebestanden de oorspronkelijkheid van het computerprogramma in zich dragen, ligt gelet op het geringe aantal ook niet zonder meer voor de hand.

Beschikking over broncodebestanden irrelevant

Dat eBenefits over de broncodebestanden van eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager beschikte bij de ontwikkeling van eBenefits Portaal is ook geen omstandigheid die tot een ander oordeel dient te leiden. Beoordeeld dient te worden of de reproductie van elementen neerkomt op het reproduceren van de uitdrukking van de eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk. Dat wordt niet anders als de vermeend inbreukmaker beschikte over de broncodebestanden.

Advocaat intellectueel eigendomsrecht bij software

Nu ook een nadere onderbouwing van een overeenstemming met de software Pensioen Portaal en eBenefits Compass ontbreekt, verwerpt de rechtbank de stelling van de advocaat dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van VGB. In een eerder tussenvonnis had de rechtbank al geoordeeld dat eBenefits de deelapplicatie Offertemanager nooit heeft aangeboden. Ook had de rechter reeds vastgesteld dat eBenefits wel inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van VGB op de deelapplicatie EblPro. Het inbreukverbod en de opgave van gegevens ten aanzien van de auteursrechtinbreuk op EblPro wordt daarom toegewezen. Omdat eBenefits het opgavebevel van een eerder vonnis in kort geding heeft overtreden, wordt ook de maximale dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
verbeurd van 500.000 euro.

More in Intellectueel eigendomsrecht
Curator DA niet verplicht om advies OR in te roepen
Inbreuk op octrooi: voer een nietigheidsverweer!

In zaken over intellectueel eigendomsrecht wordt veel in kort geding geprocedeerd. Meestal vordert de eiser dat de inbreuk door de...

Close