3 min lezen

Wat zijn de wettelijke termijnen voor verzet en wanneer is een verlengde verzettermijn van toepassing?

NL

Voor een persoon of onderneming die failliet is verklaard staat de mogelijkheid van verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
of hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
open. Verzet is alleen mogelijk als de gefailleerde niet is verschenen in de verzoekschriftprocedure. Indien gefailleerde wel in de procedure is verschenen maar het niet eens is met zijn faillietverklaring, kan deze (rechts)persoon in hoger beroep. Zowel het instellen van verzet als het instellen van hoger beroep is aan wettelijke termijnen gebonden. In deze blog staan de wettelijke termijnen voor het instellen van verzet centraal. Insolventierecht advocaat Mariëlle de Wild zal dit verder toelichten aan de hand van een recente uitspraak.

Verzet instellen na faillissement

Een (rechts)persoon kan als hij niet is verschenen in de faillissementsprocedure en dus niet is gehoord op de faillissementszitting waarbij het verzoek tot zijn of haar faillietverklaring is behandeld, verzet instellen. Het instellen van verzet moet gebeuren door het indienen van een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
bij de griffie van de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken. Zonder advocaat is het instellen van verzet niet mogelijk: het verzoekschrift dient namelijk te zijn ondertekend door een advocaat.

Wettelijke verzettermijn

Het instellen van verzet door gefailleerde dient in beginsel te gebeuren binnen veertien dagen, ingaande op de dag na faillietverklaring. Als de gefailleerde (rechts)persoon zich op de dag van faillietverklaring buiten Nederland bevond, wordt een langere verzettermijn gehanteerd. De verzettermijn bedraagt dan één maand, eveneens ingaande op de dag na faillietverklaring. Over de toepasselijkheid van deze langere verzettermijn heeft de rechtbank Den Haag zich onlangs uitgelaten.

Bestuurder in buitenland, verlengde verzettermijn?

Een BV wordt zonder dat zij in de faillissementsprocedure is verschenen failliet verklaard en stelt hiertegen op de laatste dag van de volgens haar van toepassing zijnde langere verzettermijn van vier weken verzet in. Voor het niet verschijnen en het van toepassing zijn van de langere verzettermijn wordt aangevoerd dat de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap zich op het moment van faillietverklaring buiten Nederland bevond. De rechtbank gaat, voordat zij de inhoud van het verzoekschrift beoordeeld, na of deze redenering juist is.

Rechtbank: “Vennootschap reist niet mee”

De vennootschap vereenzelvigt zich met haar (enig) middellijk bestuurder. Volgens de rechtbank zijn hiervoor geen aanknopingspunten, de vennootschap is immers een zelfstandige juridische entiteit (lees: rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
). Het verzoek tot faillietverklaring richt zich tegen de vennootschap als schuldenaar. Uit niks is gebleken dat de vennootschap zich ten tijde van faillietverklaring buiten Nederland bevond. Daarnaast laat de rechtbank meewegen dat een wettelijke bepaling ontbreekt waarin staat dat als de schuldenaar een vennootschap is, onder schuldenaar zoals bedoeld in de Faillissementswet tevens de (middellijk) bestuurder van die vennootschap moet worden verstaan.

Advocaat insolventierecht bij instellen verzet

Bent u of is uw vennootschap failliet verklaard terwijl u, danwel uw vennootschap, niet in de faillissementsprocedure is verschenen en dus geen sprake is van een situatie waarin gefailleerde is gehoord? Dan kunt u daartegen verzet instellen. Let daarbij wel op de korte termijn van twee weken die daarvoor in beginsel geldt. Wilt u weten welke termijn in uw specifieke situatie van toepassing is? De insolventierecht advocaten van AMS Advocaten adviseren u hierover en staan u zo nodig bij bij het instellen van verzet.

Mariëlle de Wild

Mariëlle

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van insolventierecht en ondernemingsrecht. Volg Mariëlle op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence