Turboliquidatie mogelijk bij onderneming met schulden?

De arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
van een werknemer wordt door werkgever opgezegd wegens bedrijfseconomische redenen, er wordt werknemer op dat moment salaris en vakantiegeld Jaarlijkse toelage die een werknemer krijgt met het idee om de extra kosten van vakantie te dekken.
» Meer over vakantiegeld
vakantiegeld
tot een specifieke datum beloofd. Vlak na de opzegging wordt de onderneming door een besluit van de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
ontbonden. De uitbetaling heeft nooit plaatsgevonden dus vordert werknemer alsnog betaling. Kan dit nu de onderneming is ontbonden? Mariëlle de Wild gaat in deze blog dieper in op het fenomeen turboliquidatie waar het in deze uitspraak om draaide.

Is turboliquidatie mogelijk bij een onderneming met schulden?

Een BV kan – zoals iedere rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
– worden ontbonden op grond van een in de wet opgesomde ontbindingsgrond. Indien de ontbonden onderneming op het moment van ontbinding nog beschikt over vermogen blijft de rechtspersoon voortbestaan totdat de vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
is afgerond. Een onderneming die op het moment van de ontbinding geen baten meer heeft, houdt onmiddellijk op te bestaan. Waardoor er geen vereffening plaatsvindt. Een ontbinding waarna geen vereffening plaatsvindt wegens het ontbreken van baten wordt een turboliquidatie genoemd. De vraag die zich in onderhavige zaak voordeed was of een turboliquidatie mogelijk is in geval de onderneming nog schulden heeft. Oftewel, of onder het woord “baat” mede dient te worden verstaan een schuld.

Werknemer vindt ontbindingsbesluit onrechtmatig

De advocaat van de werknemer verzoekt de rechtbank voor recht te verklaren dat de onderneming niet is opgehouden te bestaan door het ontbindingsbesluit. De advocaat voert daartoe aan dat de vennootschap ten onrechte door middel van turboliquidatie is ontbonden, omdat er ten tijde van de ontbinding nog wel sprake was van een baat, namelijk haar vordering op de vennootschap.

Rechter: schuld moet niet als baat worden beschouwd

De kantonrechter heeft geoordeeld dat een schuld niet als een baat moet worden beschouwd. Uit een uitspraak van de Hoge Raad leidt zij af dat een turboliquidatie mogelijk is indien geen baten aanwezig zijn. De Hoge Raad legt in de wet in voorstaand arrest namelijk strikt uit: als er op het tijdstip van de ontbinding geen baten zijn houdt de vennootschap op te bestaan, ongeacht of er schulden zijn. Verder overweegt de kantonrechter dat als de wetgever gewenst had dat er een uitzondering zou gelden ingeval de ontbonden vennootschap nog schulden had, zou deze uitzondering expliciet zijn benoemd. De vordering van de werknemer kan gezien bovenstaande niet als een baat worden aangemerkt, omdat de onderneming is opgehouden te bestaan op het moment van ontbinding.

Turboliquidatie wordt gebruikt om faillissementen te omzeilen

Op het eerste gezicht lijkt een gevolg van deze uitspraak te kunnen zijn dat deze een handvat biedt voor mogelijke fraudeurs om een faillissement te omzeilen door simpelweg een vennootschap met schulden te ontbinden door turboliquidatie. Met als gevolg dat een onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen en gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
door de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
, wordt vermeden. Hoewel de heersende gedachte in de jurisprudentie lijkt te zijn dat rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
met schulden ontbonden kunnen (of zelfs moeten) worden, lopen bestuurders toch een risico. In diverse uitspraken van de rechtbank is een bestuurder van een door middel van turboliquidatie ontbonden rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk bevonden, omdat er ten tijde van de ontbinding nog schulden bestonden.

More in Insolventierecht
Advocaat insolventierecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Borgstelling door bestuurder van startup vernietigbaar?

Wil een startup een succes kunnen worden dan is vaak financiering nodig. Soms blijkt een startup een groot succes, en...

Close