3 min lezen

Faillissementsfraude: strafrechtelijk vonnis onvoldoende bewijskracht?

NL

Naast de (civielrechtelijke) middelen die een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
staan om de gevolgen van fraude ongedaan te maken, zijn specifieke vormen van faillissementsfraude ook strafbaar op grond van het Wetboek van Strafrecht. Een veroordelend strafrechtelijk vonnis bleek in een recente zaak van de rechtbank Amsterdam echter onvoldoende bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
bij de onderbouwing van een civielrechtelijke aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
. Advocaat gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid  Sander Schouten bespreekt de zaak.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

In het geval van faillissement kan een bestuurder van een vennootschap door een curator hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
, en dus persoonlijk, aansprakelijk worden gehouden voor een tekort in de faillissementsboedel. Voorwaarde hiervoor is dat wordt aangetoond dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, en aannemelijk is dat dit bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement (artikel 2:248 lid 1 BW). Van een tekort is sprake indien na vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
door de curator blijkt dat niet alle schulden kunnen worden voldaan. Naast een bestuurder kan ook eenieder die het beleid van de vennootschap heeft bepaald, of mede heeft bepaald ‘als ware hij bestuurder’, door de curator worden aangesproken.

Handelen als ware bestuurder

Uit rechtspraak volgt dat voor het aannemen van het handelen ‘als ware hij bestuurder’ sprake moet zijn van een directe bemoeienis met het bestuur en daarnaast van een terzijdestelling van het formele bestuur. Terzijdestelling van het bestuur kan daarbij op grond van rechtspraak al plaatsvinden doordat de formele bestuurders van de vennootschap dit gedogen of opdrachten van de beleidsbepaler opvolgen.

Geen dwingende bewijskracht strafvonnis

Dwingende rechtskracht houdt allereerst in dat dat de rechter behouders tegenbewijs verplicht is de inhoud van bepaalde bewijsmiddelen als waar aan te nemen. De rechtbank Amsterdam wees recent een vordering ingesteld door een curator op grond van onbehoorlijk bestuur af. De curator had namelijk niet, dan wel onvoldoende concreet gesteld dat 1) de adviseur heeft gehandeld met terzijdestelling van het formele bestuur, 2) waaruit de onbehoorlijke taakvervulling zou bestaan en 3) hoe deze handelingen hebben geleid tot de faillissementen. De curator verwees wel naar een tegen de financieel adviseur van de failliete vennootschappen gewezen strafvonnis. Hoewel in het vonnis frauduleus en paulianeus handelen van de adviseur bewezen was verklaard, oordeelde de rechtbank dat deze verwijzing te algemeen en onvoldoende specifiek was. Daarnaast was hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
ingesteld tegen het strafvonnis waardoor hieraan geen dwingende bewijskracht toekomt.

AMS Advocaten: advocaat bij bestuurdersaansprakelijkheid

Uit deze uitspraak volgt kortom dat een strafrechtelijke veroordeling niet zonder meer leidt tot een civielrechtelijke veroordeling. De bewijskracht kan beperkt zijn zoals in het onderhavige geval. Een curator zal om die reden de voorwaarden die het burgerlijk wetboek stelt aan een hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijke aansprakelijkheid
van een bestuurder of een derde om die reden goed moeten motiveren.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence