3 min lezen

Faillissement mogelijk na turboliquidatie

NL

In een recente uitspraak bekrachtigde het hof Den Haag het faillissement van een B.V. dat werd uitgesproken ondanks het feit dat de vennootschap na de faillissementsaanvraag, maar voor de handeling van het verzoek was opgehouden te bestaan (door zogenaamde turboliquidatie). Advocaat insolventierecht Hidde Reitsma bespreekt de mogelijkheid van faillissement van een vennootschap na liquidatie De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming.
» Meer over liquidatie
liquidatie
.

 

 

Turboliquidatie

Met de aanduiding turboliquidatie wordt gedoeld op een ontbinding van een vennootschap op grond van artikel 2:19 lid 4 BW. De vennootschap wordt hierbij geacht al te zijn overgegaan tot vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
– met als gevolg dat er geen baten meer zijn- voordat de beslissing tot ontbinding van de vennootschap is genomen. Er behoeft geen (formeel) vereffingstraject meer te worden opgestart.

Failliet ondanks opheffing

In voornoemde recente uitspraak deden bestuurders van een B.V. over tot turboliquidatie echter nadat zij waren na opgeroepen voor een faillissementszitting. De rechtbank sprak het faillissement van de vennootschap uit. In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
stelt de vennootschap dat het niet failliet kon worden verklaard omdat er ten tijde van het ontbindingsbesluit geen bekende baten meer aanwezig waren, en niet is gebleken van feiten en omstandigheden waaruit dit wel zou volgen.

Ophouden te bestaan ondanks schulden

Een schuldeiser stelde daarop dat artikel 2:19 lid 4 BW niet in het leven is groepen om een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
te ontbinden terwijl er sprake is van een of meerdere schulden. Na het nemen van een ontbindingsbesluit zou (in beginsel) het bestuur moeten optreden als vereffenaar, en als er schulden zijn maar geen baten had het bestuur aangifte tot faillietverklaring moeten doen. Het hof is het niet met deze interpretatie eens, en oordeelt dat het enkele ontbreken van baten er voor zorgt dat de rechtspersoon ophoudt te bestaan ondanks aanwezigheid van een of meer schuldeisers.

Beoordeling ex nunc: naar de toestand van nu

Een beoordeling in hoger beroep vindt in dit soort zaken echter plaats naar de toestand op dit moment (ex nunc). Het hof stelt in dat kader allereerst vast dat voldaan is aan de vereisten die aan een faillissementsverzoek worden gesteld. Daarnaast wordt opgemerkt dat een ontbonden vennootschap failliet kan worden verklaard zonder dat eerst een heropening van de vereffening ex artikel 2:23c BW plaatsvindt.

Baten aanwezig met schending publicatieverplichting

Voor wat betreft de afwezigheid van baten stelt het hof vervolgens kortgezegd vast dat deze er (inmiddels) zijn nu is gebleken dat de vennootschap geen jaarrekeningen heeft gepubliceerd. Vaststaat om die reden dat het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, waarvan wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hoewel dit laatste aldus het hof strikt genomen geen bate is van de vennootschap maar van de boedel moet het begrip bate aldus ruim worden uitgelegd. Het hof laat de faillietverklaring om die reden in stand.

Advocaat bij faillissement

AMS Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van het faillissements- en ondernemingsrecht.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence