Mocht faillissement ontbonden Engelse Limited worden uitgesproken?

Een Engelse limited, actief in Nederland maar opgericht naar Engels recht, wordt uitgeschreven uit het Engelse handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
handelsregister
. Een Nederlandse schuldeiser vraagt vervolgens in Nederland het faillissement aan, dat wordt uitgesproken. Het bestuur gaat in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. Kon dit faillissement worden uitgesproken? Insolventierecht advocaat Hidde Reitsma bespreekt de zaak.

Nederlandse ondernemers en Engelse Limited

Onder meer als gevolg van aantrekkelijke oprichtingsvoorwaarden hebben ook Nederlandse ondernemers In de afgelopen jaren hun weg naar een Engelse limited gevonden. Hoewel een Nederlandse Flex BV inmiddels een relevant alternatief is geworden, is een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
naar Engels recht allang geen exoot meer tussen de verschillende rechtsvormen waarmee zakelijke activiteiten kunnen worden ontplooid in Nederland.

Hoger beroep tegen faillietverklaring

In een zaak die recent werd beoordeeld door het gerechtshof Den Haag lag in een hoger beroep tegen een faillietverklaring de vraag voor of de rechtbank gerechtvaardigd het faillissement had kunnen uitspreken van een taxibedrijf opgericht naar Engels recht. Deze vennootschap was ruim voor faillissement al uitgeschreven uit de Companies House als gevolg van een ‘compulsory strike-off’, een uitschrijving nadat niet werd voldaan aan in het Verenigd Koninkrijk bestaande verplichtingen. De vennootschap was daarmee naar Engels recht opgehouden te bestaan en van een vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
was niet gebleken.

Nederlandse rechter bevoegd faillissement uit te spreken?

Het hof oordeelt allereerst dat een Nederlandse rechter bevoegd is en de vraag of de rechtbank het faillissement kon uitspreken op grond van de Europese Insolventieverordening naar Nederlands recht kan worden beantwoord. In algemene zin overweegt het hof dat op grond van het Nederlandse recht een ontbonden rechtspersoon die naar het oordeel van haar bestuur geen baten meer heeft en is opgehouden te bestaan op verzoek van een schuldeiser die meent dat er nog wel baten zijn failliet kan worden verklaard.

Advocaat insolventierecht bij faillissementen

Het hof concludeert dat e.e.a. niet anders is voor een vennootschap opgericht naar Engels recht, waarvan het centrum van de voornaamste belangen in Nederland ligt. Ook als deze vennootschap al is ontbonden door een compulsory strike-off. Met name nu is gebleken van meerdere schuldeisers, de vennootschap is opgehouden te betalen en een bate niet kan worden uitgesloten. Een bate zou kunnen bestaan uit een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
en/of het feit dat de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
niet zijn volgestort. Het hof houdt het faillissementsvonnis dan ook in stand.

Meer in Insolventierecht
verzet tegen faillissement
Verzet ingesteld door rechtsgeldige vertegenwoordiger van gefailleerde?

Een faillissementsaanvraag wordt in beginsel toegewezen als de schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. Een...

Sluiten