Pluraliteitsvereiste bij faillissementsaanvraag van de baan?

De Faillissementswet stamt uit 1892 en is dringend aan vernieuwing toe. In de praktijk gaan steeds meer stemmen op voor een integrale wijziging van de Faillissmentswet. Na de Commissie Kortmann komt nu de Commissie INSOLAD met een aantal voorstellen tot vernieuwing. Een van de voorstellen met verstrekkende gevolgen betreft de afschaffing van het zogenoemde pluraliteitsvereiste. Advocaat insolventierecht en curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
 Hidde Reitsma legt uit.

Voorstellen tot wijziging van de Faillissementswet

In 2001 is aan de Commissie Kortmann opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
gegeven een voorstel te doen voor algehele herziening van de Faillissementswet. Op 1 november 2007 heeft de commissie het door haar opgestelde “Voorontwerp Insolventiewet” aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij brief van 7 januari 2011 gaf de minister van Justitie echter te kennen dat hij geen aanleiding zag voor aanpassing van de Faillissementswet. Hiermee was het voorontwerp van de baan. Wel nodigde de minister de leden van INSOLAD uit om suggesties ter verbetering van de Faillissementswet te doen. Dit heeft geresulteerd in de “Voorstellen tot wijziging van de Faillissementswet” van de Commissie INSOLAD. Een van de onderwerpen die in dit wetsvoorstel wordt behandeld is het de afschaffing van het pluraliteitsvereiste.

Het pluraliteitsvereiste: één schuldeiser is onvoldoende

De Faillissementswet bepaalt dat iedere schuldenaar die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, bij vonnis failliet kan worden verklaard. Een schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen wanneer als er sprake is van meerdere schuldeisers die niet worden voldaan. Een schuldenaar moet dus meer dan één schuldeiser hebben. Eén schuldeiser is niet voldoende, ook niet als deze schuldeiser meerdere schulden heeft die onbetaald blijven. Dit wordt ook wel het pluraliteitsvereiste genoemd. Het pluraliteitsvereiste is niet vastgelegd in de Faillissementswet maar volgt uit de rechtspraak.

Faillissement aanvragen

De Commissie INSLOAD acht deze in de rechtspraak ontwikkelde invulling van de omstandigheid dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen niet vanzelfsprekend. In de toelichting bij haar Voorstellen tot wijziging geeft de commissie aan dat de pluraliteitseis voortvloeit uit de gedachte dat indien twee of meer schuldeisers een vordering hebben op een schuldenaar, zij geen genoegen zouden hoeven nemen met beslag en executie buiten faillissement en de daarmee gepaard gaande problemen van rangregelingen. De commissie acht dit geen geldig argument voor het achterwege laten van de mogelijkheid voor één schuldeiser om het faillissement van haar schuldenaar aan te vragen. In de praktijk blijkt, zo stelt de Commissie, dat in veel gevallen de schuldenaar slechts de vordering van de aanvrager van het faillissement onbetaald laat. Voor die schuldeiser zou dan ook de mogelijkheid moeten bestaan het faillissement aan te vragen. Een curator staan immers meer middelen tot zijn beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
om verhaalsobjecten te achterhalen, het vermogen van de schuldenaar te gelden te maken en rechtshandelingen waardoor de schuldeisers zijn benadeeld, te vernietgen.

Advocaat faillissementsrecht

AMS Advocaten beschikt over zeer ervaren advocaten op het gebied van faillissementsrecht. Zij worden zelf regelmatig aangesteld als curator in faillissement zodat zij goed weten waarop moet worden gelet bij een faillissementssituatie. Zo kunnen zij u adviseren over het verdere verloop van het faillissement en het contact met de curator. Ook kunnen zij u bijstaan in een procedure tegen de curator.

More in Insolventierecht
Copycat behaviour: the nightmare of every designer
Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement van opdrachtgever ZZP’er

De positie van ZZP-ers staat steeds meer in het spotlicht. Veel ZZP-ers waren vroeger werknemer, die veel meer bescherming genieten...

Close