Zuivere aanvaarding nalatenschap, helder of niet?

In een recente zaak vorderde een zorgverzekeraar van erfgenamen (de vrouw en twee kinderen) hoofdelijke veroordeling tot terugbetaling van een persoonsgebonden budget omdat geen, of onvoldoende verantwoording was afgelegd over de besteding. Of de nalatenschap door de zoon van verzekerde was aanvaard, bleek daarbij cruciaal. Incasso advocaat Hidde Reitsma legt uit.

 

 

Aanvaarding van een nalatenschap

Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Aanvaarding kent twee smaken. Er kan zuiver worden aanvaard, of onder voorrecht van boedelbeschrijving. Bij zuivere aanvaarding volgt men de erflater op onder algemene titel Overdracht als gevolg van een rechtsfeit. Het meest voorkomende geval van verkrijging onder algemene titel is erfopvolging.
» Meer over algemene titel
algemene titel
en aldus in alle rechten en plichten. De keuze is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

Erfenis kan stilzwijgend worden erkend

Zuivere aanvaarding kan uitdrukkelijk (ter griffie) of stilzwijgend geschieden. Van een stilzwijgende aanvaarding is over het algemeen sprake indien een erfgenaam zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als erfgenaam gedraagt. De vraag of uit de gedragingen van een erfgenaam de bedoeling kan worden afgeleid om een erfenis stilzwijgend te erkennen hangt volgens rechtspraak af van de omstandigheden van het geval.

Geen aanvaarding door kinderen

In voornoemde zaak werd de vordering van de zorgverzekeraar eerst bij verstek door de rechtbank toegewezen. De erfgenamen waren niet in de procedure verschenen. Zij kwamen echter tijdig in verzet tegen het verstekvonnis waardoor de procedure alsnog inhoudelijk werd behandeld. De erfgenamen voerden o.m. als verweer dat de vordering niet kon worden toegewezen ten aanzien van de zoon en dochter, nu zij nimmer enige daad van zuivere aanvaarding hadden verricht. De nalatenschap was bij de moeder achtergebleven en zij hadden de nalatenschap uiteindelijk verworpen.

‘Nalatenschap niet meer te verwerpen’

De verzekeraar stelde daarop dat de zoon en dochter de nalatenschap niet meer konden verwerpen omdat zij daarvoor al als procespartij tegen het verstekvonnis Een vonnis gewezen in een procedure waarbij de gedaagde geheel niet in het geding is verschenen.
» Meer over verstekvonnis
verstekvonnis
van de rechtbank waren opgekomen en om die reden sprake was van een daad van zuivere aanvaarding. De rechtbank wees alsnog de vordering van de verzekeraar toe, en het hof hield in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
grotendeels vast aan dat oordeel. Enkel de broer ging in cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
.

Zuivere aanvaarding of niet?

De Hoge Raad oordeelde dat het enkele feit dat een erfgenaam ten behoeve van een nalatenschap optreedt in een procedure niet zonder meer medebrengt dat hij deze ondubbelzinnig en zonder voorbehoud zuiver heeft aanvaard. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. De Hoge Raad oordeelde daarnaast dat de feiten en omstandigheden in dit specifieke geval het oordeel van het hof rechtvaardigden, en de broer als erfgenaam kon worden geacht de nalatenschap stilzwijgend te hebben aanvaard (met alle gevolgen van dien).

AMS Advocaten in erfrechtzaken

Bij het openvallen van een nalatenschappen kunnen veel vragen ontstaan. AMS Advocaten heeft veel ervaring bij het vereffenen van nalatenschappen, en in gerelateerde erfrechtkwesties. Indien u vragen heeft over het aanvaarden van nalatenschappen of over de verdere afwikkeling van een (negatieve) nalatenschap, neem dan gerust contact op.

More in Incasso
Inboedelbeslag: ook partner draait op voor schuld

Schuldeisers zijn steeds op zoek naar verhaalsmogelijkheden. In het geval van een getrouwde schuldenaar, zal een schuldeiser in veel gevallen...

Close