3 min lezen

Beslag op aandelen uitwinnen? Denk aan de formaliteiten!

NL

Naast beslag op een onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerende zaak
of loon, kan een schuldeiser ook beslag leggen op aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
van de schuldenaar. Verkrijgt hij vervolgens een executoriale titel (een vonnis bv.) dan kan hij het beslag uitwinnen. Hiervoor moet de schuldeiser wel eerst verlof van de rechter vragen in een aparte procedure. De rechter onderzoekt dan of de verzoeker wel aan alle eisen voor verlof heeft voldaan. Advocaat incassorecht Hidde Reitsma legt dit uit aan de hand van een recente zaak.

Verzoek tot verkoop aandelen

De verzoeker in deze zaak heeft (eerder) beslag gelegd op de aandelen die X en Y houden in verschillende vennootschappen. In deze procedure vraagt verzoeker toestemming van de rechter om de in beslag genomen aandelen te verkopen. X en Y maken hier echter bezwaar tegen en pleiten voor afwijzing.

Executoriale titel: akte

De rechter overweegt dat een verzoek tot verkoop van in beslag genomen aandelen in beginsel kan worden toegewezen zolang er sprake is van een executoriale titel op grond waarvan beslag is gelegd. Een executoriale titel is bijvoorbeeld een vonnis maar kan ook een notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
zijn. In deze zaak had de verzoeker een met X en Y gesloten akte ten grondslag gelegd aan het verzoek.

Geldige titel voor beslag?

De rechtbank oordeelde dat dit geen geldige titel voor het beslag opleverde. De rechtbank kon namelijk niet uit de akte afleiden dat verzoeker een (opeisbare) vordering had op X en Y, dan wel wat de omvang van die vordering is. Uit deze specifieke akte – er waren ook andere aktes gesloten tussen partijen – bleek alleen dat X zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
zou verstrekken voor bepaalde vorderingen en dat Y persoonlijk borg zou staan als X niet zou nakomen. Weliswaar kan een borgstelling een geldige titel opleveren, maar een borg is pas gehouden tot nakoming als de hoofdschuldenaar (in dit geval X) in de nakoming van zijn verbintenis is tekortgeschoten. Dat heeft verzoeker in en bij zijn beslagexploot niet onderbouwd.

Beslag nietig wegens vormfout

Nu er volgens de rechtbank geen geldige executoriale titel ten grondslag ligt aan de beslagen, wordt het verzoek tot toestemming om de aandelen te verkopen afgewezen. En daar hield de afwijzing voor verzoeker niet op. Ook werden de beslagen die waren gelegd op de aandelen, nietig verklaard. De verzoeker had namelijk verzuimd om een afschrift van de titel (die authentieke akte Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen.
» Meer over authentieke akte
notariële akte
) mee te betekenen aan X en Y. Dit levert een vormfout op grond waarvan het beslag nietig kan worden verklaard.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence