2 min lezen

borgtocht / borgstelling

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Van borgtocht is sprake als iemand zich tegenover de schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis van een derde, de hoofdschuldenaar. Denk aan een lening die wordt afgegeven aan A waarbij partner B als borg instaat voor de terugbetaling van de lening. Komt de schuldenaar zijn betalingsverplichtingen niet na nadat hij in gebreke is gesteld, dan kan de schuldeiser de borg aanspraken. De borg is dus niet draagplichtig in zijn relatie tot de hoofdschuldenaar. Hij verschaft de schuldeiser slechts (aanvullende) zekerheid. Borgtocht is geregeld in boek 7 van het BW. Borgtocht wordt ook wel aangeduid als borgstelling.

Zekerheid schuldeiser

De borgtocht wordt bijvoorbeeld gehanteerd bij het aangaan van een financiering met een BV waarbij de financier extra zekerheid wil voor het geval de BV haar terugbetalingsverplichting niet nakomt. In dat geval kan de financier bijvoorbeeld de bestuurder van de BV (of een andere derde) vragen borg te staan voor de terugbetalingsverplichting.

Aanspreken borg

Als een borg wordt aangesproken door een schuldeiser op nakoming van de verbintenis, staan hem dezelfde verweren ter beschikking als de hoofdschuldenaar. Als de hoofdschuldenaar een gegrond juridisch argument heeft om niet (geheel) na te komen (bv. schuldeisersverzuim, opschorting), dan kan de borg zich daar ook op beroepen.

Risico’s borgstelling

De risico’s voor een borg blijven echter aanzienlijk. Immers, de borg heeft doorgaans weinig invloed op de handelingen van de schuldenaar. Indien deze niet nakomt en ook geen verhaal biedt, dan hangt de borg. Voor de particuliere borg, niet handelende in de uitoefening van en beroep of bedrijf, gelden wettelijke beschermingsbepalingen. Zo moet de overeenkomst van de borgtocht schriftelijk zijn vastgelegd. Verder is de borgtocht enkel geldig tot een bepaald in geld uitgedrukt maximum en is de borgtocht (m.i.v. opzegtermijnen) altijd opzegbaar. 

Toestemming echtgeno(o)t(e) vereist

Een bijzondere voorwaarde bij particuliere borg is het toestemmingsvereiste voor echtgenoten (art. 1:88 BW). Een borgstelling is vernietigbaar als de borg geen toestemming heeft van zijn of haar echtgeno(o)t(e). Deze toestemmingvoorwaarde geldt alleen als de borg de borgstelling is aangegaan buiten de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Verschil hoofdelijke aansprakelijkheid

Borgstelling wordt soms verward met hoofdelijke aansprakelijkheid. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid is er geen sprake van zekerheidstelling maar van een medeschuldenaar die naast de andere schuldena(a)r(en) staat. De schuldeiser heeft tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel (en hoeft dus niet eerst verhaal te halen bij de andere schuldena(a)r(en). De schuldenaren zijn intern draagplichtig wat inhoudt dat degene die meer betaalt dan zijn deel, de rest bij de andere schuldena(a)r(en) kan opeisen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence