Ontruiming huurruimte ondanks betaling volledige huurachterstand?

Een huurovereenkomst kan op vordering van de verhuurder door de kantonrechter worden ontbonden. Er moet dan wel sprake zijn van een wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
door de huurder. Bijvoorbeeld een huurachterstand. Men gaat er vaak vanuit dat een ontruimingsvordering wordt afgewezen als de volledige achterstand door de huurder inmiddels is ingelopen. Ten onrechte, zo blijkt uit een recente uitspraak. Advocaat huurrecht bedrijfsruimte Hidde Reitsma bespreekt de casus.

 

Faillissement verhuurder bedrijfsruimte

In deze zaak ging de verhuurder van een kantoorruimte op een gegeven moment failliet. De curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
heeft de huurovereenkomsten overgenomen. De huurder had vanaf de datum van het faillissement geen huur meer voldaan. Eind 2015 was er een huurachterstand van ruim € 12.000 ontstaan, gelijk aan 13 maanden. De curator sommeerde de huurder de achterstand te betalen en het gehuurde per 31 december 2015 te ontruimen. De huurder betaalde de huurachterstand maar weigerde het gehuurde te ontruimen. De curator dagvaardde de huurder in kort geding.

Ontruiming huurruimte in kort geding

In het kort geding voerde de huurder aan dat hij met de verhuurder was overeengekomen dat hij haar maandelijks een factuur voor de huur zou sturen. Hierna zou huurder pas de huur betalen. Omdat na het faillissement geen facturen meer zijn verstuurd, heeft huurder in afwachting daarvan gewacht met de huurbetaling. Bovendien moet de gevorderde ontruiming worden afgewezen nu er geen huurachterstand meer bestaat, aldus huurder.

Rechter: facturen geen vereiste voor huurbetalingsplicht

De Voorzieningenrechter is het niet eens met de huurder. Hij overweegt dat de huurbetalingsverplichting geheel los staat van de ontvangst van facturen. Op grond van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
moet de huur namelijk per maand en vooruit worden betaald. Facturen worden enkel om administratieve redenen verstuurd. De huurder had dan ook niet mogen wachten met de huurbetaling.

Huurachterstand uit het verleden reden voor ontruiming

De rechter vervolgt dat een huurachterstand van 13 maanden een ernstige tekortkoming is. Immers, het betalen van huur is de kernverplichting van een huurder. Dat de achterstand nu inmiddels is betaald, kan de tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
in het verleden niet wegnemen. Huurder had ook zelf eerder contact op kunnen nemen met de curator maar heeft dit niet gedaan. De vordering tot ontruiming huurruimte wordt dan ook toegewezen.

Ontbinding huurovereenkomst bij tekortschieten huurder

Bij huurovereenkomsten geldt net als bij andere overeenkomsten dat in beginsel iedere tekortkoming ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Uitgezonderd zijn situaties waarbij de bijzondere aard of de geringe betekenis van de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Daarom wordt een ontruiming meestal niet toegewezen als er de huurachterstand slechts één of twee maanden bedraagt. In dat geval krijgt de huurder vaak de gelegenheid om de huur nog in te lopen. Als de huurder echter stelselmatig te laat is met betalen of steeds een maand achterloopt, wordt de tekortkoming weer zwaarder aangerekend. Overigens wijzen sommige rechters wel ontruiming toe bij één maand achterstand. Er is dus geen algemene regel waarbij je als huurder geen risico op ontruiming loopt.

AMS advocaten bij geschillen huurrecht bedrijfsruimte

De huurrecht advocaten van AMS staan regelmatig huurders en verhuurders van bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
bij in geschillen. Zowel in procedures als in advieszaken.

More in Huurrecht
Advocaat vastgoedrecht - makelaar aansprakelijk stellen
Bemiddelingskosten makelaar terugeisen voor een vast bedrag

Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad kunnen huurders die in de afgelopen vijf jaar bemiddelingskosten aan de verhuurmakelaar hebben...

Close