Beginnersfout reden voor ontslag op staande voet?

In een recent arbeidsgeschil oordelen zowel de Kantonrechter als het hof dat de werkneemster tekort is geschoten in de correcte invulling van haar arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. De vraag is echter of dit een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
voor ontslag op staande voet oplevert of dat de tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
moet worden aangemerkt als beginnersfout? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de zaak.

Werkneemster vergeet controle uit te voeren

De werkgever in deze kwestie is Marine Survey. Dit bedrijf houdt zich bezig met het verrichten van kwantiteitscontroles van scheepsbrandstoffen. Op instructie van de kopende partij controleert Marine Survey de brandstof die zeeschepen innemen van binnenvaartschepen. Met eigen materiaal meet en berekent Marine Survey exact de hoeveelheid bunkerbrandstof aan boord van het binnenvaartschip, zodat aan de hand van het verschil tussen beide hoeveelheden kan worden berekend wat er aan brandstof aan het betreffende zeeschip geleverd is. Werkneemster was in dienst als controleur.

Ontslag op staande voet

Werkneemster heeft tijdens een controle bij één schip nagelaten de hoeveelheid brandstof voor en na de levering te meten. Deze fout kwam haar duur te staan. Zij werd kort hierop op staande voet ontslagen. Volgens de ontslagbrief heeft de werkneemster in strijd gehandeld met haar arbeidsovereenkomst, het beginsel van goed werknemerschap en daarmee het in haar gestelde vertrouwen grovelijk geschonden.

Geen dringende reden aanwezig

De kantonrechter oordeelt dat de fout geen dringende reden voor ontslag opleverde. Dit betekent dat er sprake is van een onregelmatige opzegging De opzegging welke niet voldoet aan de wettelijke regels die aan opzegging zijn gesteld.
» Meer over onregelmatige opzegging
onregelmatige opzegging
. Marine Survey wordt veroordeeld om een vergoeding te betalen wegens het mislopen van loon en tevens een billijke vergoeding van € 12.000,–. Marine Surbey gaat in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
.

Werkneemster tekortgeschoten 

Het hof is van oordeel dat werkneemster, door de betreffende controle na te laten, tekort is geschoten in een correcte invulling van de arbeidsovereenkomst. Maar het hof acht het gegeven ontslag op staande voet een te zwaar middel. Een ontslag op staande voet is een “ultimum remedium”, een sanctie die met de nodige terughoudendheid moet worden toegepast, gelet op de verstrekkende gevolgen ervan. In dit geval had Marine Survey rekening moeten houden met de (persoonlijke) omstandigheden waaronder werkneemster de fout heeft gemaakt.

Beginnersfout

Zo was werkneemster slechts zeven weken in dienst en had zij nimmer eerder deze functie vervuld. Het was pas de tweede keer dat zij zelfstandig de controlewerkzaamheden uitvoerde en duidelijke instructie of protocol van de werkgever ontbrak. Wat bovendien bijdroeg aan de onduidelijkheid was dat er een andere meer ervaren controleur aanwezig was op het schip die niets heeft gezegd tegen de werkneemster over de nog niet uitgevoerde controle. Uiteindelijk heeft hij zelf de controle uitgevoerd (maar dit wist de werkneemster niet). 

Advocaat bij ontslag op staande voet

Volgens het hof gaat het te ver een werknemer af te rekenen op een (beginners) fout – mede door gebrek aan instructie gemaakt – die door een andere, ervaren medewerker voorkomen had kunnen worden. Zeker nu die fout niet tot aantoonbare schade geleid heeft. Gezien de omstandigheden had Marine Survey met een minder verstrekkende maatregel, zoals een waarschuwing, kunnen en moeten volstaan.

More in Arbeidsrecht
Slapend dienstverband: recht op uitbetaling transitievergoeding en vakantiedagen?
Recht op uitbetaling vakantiedagen en transitievergoeding bij slapend dienstverband?

Bij het einde van een arbeidsovereenkomst is een werkgever verplicht af te rekenen met de werknemer. Zo dient de werkgever...

Close