3 min lezen

‘Minen’ van bitcoins in serverkast werkgever, ontslag op staande voet?

NL

In een recente zaak bij de rechtbank Midden-Nederland, diende een rechter te oordelen of het ontslag op staande voet van een systeembeheerder door een schuldhulpverleningsdienst terecht was. De werknemer had zonder overleg met zijn werkgever een bitcoinmachine geïnstalleerd in een serverkast van de schuldhulpverleningsdienst. Met deze machine kon hij virtueel bitcoins delven. De werkgever ontslaat hem daarom op staande voet. Mag dat? Arbeidsrecht advocaat Lennard Noordzij legt uit.

Contract voor onbepaalde tijd met nevenwerkzaamhedenbeding

De systeembeheerder is sinds 1 juli 2011 voor onbepaalde tijd in dienst. In het personeelshandboek is een nevenwerkzaamhedenbeding opgenomen, waarin staat dat het de werknemer tijdens de duur van het dienstverband niet is toegestaan nevenwerkzaamheden te verrichten die strijdig kunnen zijn met de belangen van de werkgever.

Bitcoins delven via wifi netwerk van werkgever, dus ontslag?

De werknemer installeert zoals gezegd in de serverkast van werkgever een bitcoinmachine geïnstalleerd. Het delven van de bitcoins vond plaats via het wifi netwerk van de werkgever, van welk netwerk de werknemer ook voor privédoeleinden gebruik mocht maken. Tijdens een bedrijfsetentje ontstaat het vermoeden bij één van de directeurs van de schuldhulpverleningsdienst dat de systeembeheerder bitcoins delft op het werk. Deze directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
ontdekt enkele dagen later de geïnstalleerde bitcoinmachine in de serverruimte en stelt de systeembeheerder daarom op non-actief. Een dag later wordt hij op staande voet ontslagen.

Advocaat inzake ontslag op staande voet

De werknemer is het hier niet mee eens en start een procedure. De advocaat van de werknemer verzoekt onder meer toekenning van een transitievergoeding van € 8.886,16 bruto, gefixeerde schadevergoeding van € 9.330,47 bruto en een billijke vergoeding van € 50.000,= bruto.

Wat is een dringende reden?

Op grond van de wet kan een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
direct worden beëindigd als er sprake is van een ‘ dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
’. Dit zijn zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Beoordeling dringende redenen voor ontslag

Bij de beoordeling van de vraag of van zodanige dringende redenen sprake is, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Daarbij behoren ook in beschouwing te worden betrokken de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd, de aard en duur van het dienstverband, de wijze waarop de werknemer tijdens het dienstverband heeft gefunctioneerd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zou hebben.

Werkgever moet dringende reden bewijzen

Ook indien de gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van deze persoonlijke omstandigheden tegen de aard en de ernst van de dringende reden tot de slotsom leiden dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is. De werkgever moet bewijzen dat er sprake is van een dringende reden.

Ontslag (on)terecht volgens kantonrechter?

De kantonrechter overweegt dat de werkgever als ontslaggrond heeft aangevoerd dat de werknemer in strijd heeft gehandeld met de voorschriften uit het personeelshandboek en het protocol inzake internetgebruik. Daarnaast is aangevoerd dat de werknemer de werkgever heeft blootgesteld aan gevaren van buitenaf en zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, aangezien een bitcoinmachine veel energie verbruikt. Deze gronden kunnen volgens de rechtbank niet tot een ontslag op staande voet leiden.

Is een inschattingsfout een dringende reden?

Het zwaartepunt van de zaak ligt in het gebrek aan vertrouwen dat de handelwijze van de werknemer heeft veroorzaakt. De werknemer had moeten aanvoelen dat hij met zijn gedrag een grens heeft overschreden, met name nu hij dit heimelijk heeft gedaan. De werknemer heeft een grote inschattingsfout gemaakt. De gemaakte fout kan hem echter niet zodanig worden aangerekend dat deze, gelet op alle omstandigheden van het geval, als dringende reden kwalificeert.

Verwijtbaar handelen: geen billijke vergoeding

De aard en de ernst van het gedrag van de werknemer is niet zodanig dat, mede omdat zijn goede functioneren niet ter discussie stond, ontslag op staande voet gerechtvaardigd was. De werknemer wordt een transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
van € 8.886,16 bruto en een gefixeerde schadevergoeding van € 9.330,47 toegekend. Wel wordt de billijke vergoeding op nihil bepaald omdat de werknemer flink verwijtbaar heeft gehandeld.

Lennard Noordzij

Lennard Noordzij

Lennard is gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert hij op het gebied van het (conservatoir) beslag- en executierecht, incasso, internationaal privaatrecht en contractenrecht. Klik hier voor zijn 'track record'. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten met betrekking tot internationale geschiloplossing. Volg Lennard op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence