3 min lezen

Bescherm uw bedrijf met concurrentiebeding en geheimhouding!

NL

In een recent hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
eist werkgever Booking dat een ex-werknemer niet bij een concurrent in dienst mag treden. Er is namelijk een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
van toepassing. Het Hof wijst de vorderingen toe. Dat de werknemer een veel hoger salaris kan krijgen bij de concurrent betekent niet dat hij onredelijk wordt benadeeld door instandlating van het concurrentiebeding. Sterker nog, volgens het Hof was de kennis die de werknemer over zijn werkgever bezat, juist de reden dat de concurrent hem zoveel geld aanbood om over te stappen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de uitspraak toe.

Arbeidsovereenkomst bevat concurrentiebeding

De werknemer in deze zaak werkte anderhalf jaar bij internetbedrijf Booking, dat wereldwijd hotelboekingen verzorgt. In deze periode heeft hij louter goede beoordelingen gekregen en ook een extra bonus. Op de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
is een concurrentiebeding van toepassing. Hierin is bepaald dat het de werknemer verboden is gedurende één jaar na het einde van het dienstverband in dienst te treden bij een persoon, organisatie of onderneming die (direct of indirect) concurrerende werkzaamheden verricht.

Opzegging dienstverband door werknemer

Op eigen initiatief beëindigde werknemer het dienstverband en trad vervolgens in dienst bij Decolar, een online reisbureau dat zich met name richt op (hotel)boekingen in Latijns Amerika. Booking heeft geprobeerd werknemer aan het concurrentiebeding te houden maar dat is niet gelukt. Booking wendt zich tot de kantonrechter in kort geding. De kantonrechter wijst het verbod toe. Werknemer laat het hier niet bij zitten en stelt hoger beroep in.

Hof: Decolar verricht concurrerende activiteiten

Het Hof overweegt dat Decolar kan worden aangemerkt als onderneming die concurrerende activiteiten ontplooit in dezelfde markt als Booking. Het in dienst treden bij Decolar valt dus onder het bereik van het concurrentiebeding. Dat Booking wereldwijd opereert en zich uitsluitend bezig houdt met hotelboekingen en dat Decolar zich (alleen) op Latijns Amerika en ook andere boekingen via het internet verzorgt maakt niet uit: het gaat erom dat Decolar (ook) hotelboekingen aanbiedt in een gebied waar Booking actief is.

Matiging beding bij onredelijke benadeling werknemer

De rechter kan echter een concurrentiebeding in tijd en/of bereik matigen als er hiertoe aanleiding is. Dit kan zijn als de werknemer, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, door het beding onredelijk wordt benadeeld. Het Hof overweegt niet te verwachten dat de rechter in de bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
(het betreft hier immers een kort geding) aanleiding ziet het concurrentiebeding te matigen. Aannemelijk is dat Booking nadeel lijdt bij de indiensttreding van werknemer bij Decolar. Werknemer beschikt over specifieke informatie over de handelswijzen van Booking en het Hof vermoedt dat juist deze kennis reden is geweest voor Decolar om werknemer een baan aan te bieden met een salaris dat zeer ruim boven het salaris bij Booking ligt. Dat werknemer veel meer kan gaan verdienen kan er in dit geval dus niet toe leiden dat hij onredelijk wordt benadeeld. Het Hof wijst daarom ook in hoger beroep het verbod toe en laat het beding in stand.

Advocaat bij opstellen concurrentiebeding

Elke onderneming vreest ervoor: werknemers die overlopen naar (of actief weg worden gekaapt door) een concurrent en alle know-how en bedrijfsgeheimen graag tegen een riant salaris willen delen met hun nieuwe werkgever. Om een onderneming tegen deze bedrijfsrisico’s te beschermen is het gebruikelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidscontract. Maar behalve het verbieden van concurrerende werkzaamheden kan een werknemer ook worden verboden om bedrijfsinformatie die hij tijdens zijn dienstverband heeft opgedaan te delen met derden, middels een geheimhoudingsbeding of ookwel geheimhoudingsverklaring genoemd. Zo heeft een werkgever dus verschillende wegen om op te treden tegen mogelijke onrechtmatige concurrerende activiteiten van een (ex-) werknemer. Overigens kan onder bijzondere omstandigheden ook de (wegkapende) onderneming worden aangesproken op onrechtmatige daad als hij gebruik maakt van bedrijfsgegevens van zijn concurrent.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence