Algemene voorwaarden: de W van het Weens Koopverdrag

In veel overeenkomsten of algemene voorwaarden wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag Verdrag waarin de koop van roerende zaken tussen internationale partijen is geregeld.
» Meer over weens Koopverdrag
Weens Koopverdrag
uitgesloten. Vaak omdat partijen niet bekend zijn met de inhoud daarvan. Partijen weten dan ook niet of de toepasselijkheid in hun voordeel of nadeel is. Advocaat verbintenissenrecht Gea Flapper legt uit wat verstandig is te doen.

Wat is het Weens Koopverdrag?

Het Weens Koopverdrag is een internationaal verdrag dat door meer dan 85 staten is bekrachtigd, waaronder de meeste Westerse en Europese staten (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland). Het Weens Koopverdrag is van toepassing op internationale koop van roerende zaken tussen professionele partijen die partij zijn bij het verdrag of het recht van toepassing hebben verklaard van een land dat partij is bij dit verdrag. Aangenomen wordt dat onder de definitie koop ook de ruil, de huurkoop De koopovereenkomst waarbij de zaak wel aan koper wordt geleverd maar pas in eigendom overgaat als de koopprijs is afbetaald.
» Meer over huurkoop
huurkoop
en de financial lease De overeenkomst waarbij een leasemaatschappij de aanschaf van een zaak financiert en vervolgens aan de gebruiker verhuurt met de intentie de zaak uiteindelijk te verkopen.
» Meer over lease
lease
valt.

Waar ziet het Weens Koopverdrag niet op toe

Het Weens Koopverdrag ziet dus niet op consumentenkoop De koop van een roerende zaak door een particulier bij een bedrijf.
» Meer over consumentenkoop
consumentenkoop
toe. Ook de koop van onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
, intellectuele eigendomsrechten of vorderingen vallen er buiten. Verder zijn er nog een aantal specifieke koopovereenkomsten van de toepasselijkheid van het verdrag uitgesloten, waaronder de koop op een openbare veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
veiling
, de koop van effecten en de koop van elektrische energie. Tot slot is het Weens Koopverdrag ook niet van toepassing op een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
waarbij de verplichtingen van de partij die de roerende zaken levert hoofdzakelijk bestaat in verstrekking van arbeidskrachten of de verlening van diensten.

Wat regelt het Weens Koopverdrag?

Het Weens Koopverdrag regelt onder meer de volgende zaken: hoe en wanneer een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
tot stand komt, wat geldt als de geleverde zaken niet voldoen (non-conform zijn), hoe de koopovereenkomst kan worden ontbonden, hoe het zit met schadevergoeding en het verdrag bevat ook een regeling voor vervoer en betaling.

Voordelen Weens Koopverdrag

Er zitten met name voordelen voor de verkoper aan om het Weens Koopverdrag van toepassing te verklaren op de koopovereenkomst. Zo kan de koper de koopovereenkomst slechts ontbinden wanneer sprake is van een ‘wezenlijke’ tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
in plaats van ‘iedere’ tekortkoming, is bepaald dat de verkoper recht heeft op rente als de koper niet tijdig betaalt, en bestaat een vervalbeding met betrekking tot het klagen door een koper. De koper moet uiterlijk binnen twee jaar na aflevering van de gekochte zaken klagen over een gebrek. In Nederland kan dat soms na 3 jaar of langer nog steeds.

Volledige vergoeding kosten juridische bijstand

Andere voordelen zijn dat de schadevergoedingsplicht van de verkoper is gemaximeerd. De schadevergoeding kan niet hoger zijn dan de schade die de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst objectief kon voorzien. Denk aan de kosten voor vervanging van het product, extra transportkosten etc. Ook komen onder het Weens Koopverdrag de volledige kosten van juridische bijstand voor vergoeding in aanmerking. Naar Nederlands recht dienen deze kosten niet volledig te worden vergoed. Tot slot kunnen rechters het Weens Koopverdrag makkelijk toepassen, omdat het verdrag overal ter wereld bekend is en er veel jurisprudentie voorhanden is in verschillende talen.

Zo sluit je Weens Koopverdrag uit

Indien een partij toch het Weens Koopverdrag toch wil uitsluiten, dan dient zij dit in haar overeenkomst of algemene voorwaarden op te nemen. Dit kan vrij simpel door de volgende tekst te vermelden: “De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.” Voor zover de toepasselijkheid uitgesloten wordt in de algemene voorwaarden, moeten partijen er wel voor zorgen dat deze algemene voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing zijn op de koopovereenkomst.

More in Algemene voorwaarden
Vernietigen van bedingen in algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden: de V van de Vernietigbaarheid van bedingen

In sommige gevallen kunnen bedingen uit algemene voorwaarden door de wederpartij worden vernietigd. Advocaat verbintenissenrecht Gea Flapper legt uit welke...

Close