3 min lezen

Klachtplicht en Weens Koopverdrag: hoe zit het?

NL

Het Weens Koopverdrag Verdrag waarin de koop van roerende zaken tussen internationale partijen is geregeld.
» Meer over weens Koopverdrag
Weens Koopverdrag
is van toepassing op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken die niet bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik. De gevolgen van het niet naleven van de keuringsplicht en klachtplicht De plicht van een koper om tijdig een gebrek aan een gekochte zaak te melden bij verkoper.
» Meer over klachtplicht
klachtplicht
die zijn opgenomen in het Weens Koopverdrag, kunnen verstrekkend zijn. Als je als koper niet op tijd klaagt over gebreken, kan het recht op schadevergoeding of restitutie geheel vervallen. Advocaat contractenrecht Marco Guit legt uit hoe het zit.

 

Internationale koopovereenkomst: Weens Koopverdrag

Het Weens Koopverdrag (officieel: het VN Verdrag inzake koopovereenkomsten van roerende zaken) is van toepassing op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken die niet bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik. Het verdrag is voornamelijk van toepassing op business-to-business (B2B) contracten. Indien het Koopverdrag niet contractueel is uitgesloten (hetgeen is toegestaan en vaak gebeurd), is het van toepassing.

Klachtplicht en keuringsplicht

Op grond van artikel 38 van het Weens Koopverdrag (WKV) is de koper verplicht de zaken binnen een zo kort mogelijke termijn te (laten) keuren. Als de zaken niet voldoen aan de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
(dat noemen we non-conformiteit Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
» Meer over non-conformiteit
non-conformiteit
), dan moet de koper de verkoper hiervan binnen een redelijke termijn nadat hij het ontdekte (of had kunnen ontdekken) in kennis stellen. Klaagt de koper niet binnen een redelijke termijn, dan verlies hij het recht zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden.

Uitzonderingen: wetenschap verkoper en gegronde reden

De regeling omtrent de klachtplicht is opgenomen ter bescherming van de verkoper tegen late en daardoor moeilijk te betwiste claims. De verkoper moet op een gegeven moment zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
verkrijgen dat de geleverde zaken in orde zijn. Als de koper niet op tijd heeft geklaagd maar de verkoper echter al wist of had behoren te weten dat er sprake zou zijn van non-conformiteit en dit niet voor de koop aan koper heeft gemeld, kan de (advocaat van de) verkoper zich er niet beroepen dat de koper te laat heeft geklaagd. Tevens geldt dat als de koper een gegronde reden heeft voor zijn (te) late klacht, hij toch schade of vermindering van de koopprijs kan vorderen.

Wat is een redelijke termijn voor klacht?

Er valt niet in zijn algemeenheid te zeggen wat een redelijke termijn is waarbinnen moet worden gekeurd en vervolgens geklaagd. Dit hangt af van omstandigheden zoals de aard van de gekochte zaken (bij bederfelijk waar zullen kortere termijnen worden gehanteerd dan bij houdbare zaken), de afspraken tussen partijen et cetera. In een recente zaak waarin de rechtbank Amsterdam moest oordelen over deze kwestie, overwoog hij dat een termijn van 5 maanden niet kan worden aangemerkt als een redelijke termijn. Hierbij werd in overweging genomen dat de termijnen onder het Weens Koopverdrag betrekkelijk kort zijn en dat er voorts niet is gebleken van andere omstandigheden die de lange termijn van 5 maanden rechtvaardigen.

AMS Advocaten bij geschil over het Weens Koopverdrag

De gevolgen van niet tijdig klagen kunnen verstrekkend zijn. Er wordt dan ook altijd geadviseerd (en is in geval van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag zelfs verplicht) de gekochte goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
bij ontvangst te keuren danwel te controleren. Is er iets mis, laat het de verkoper zo snel mogelijk weten en bij voorkeur per aangetekende brief. Omdat het Weens Koopverdrag enkel van toepassing bij internationale B2B-contracten, geldt voor alle overige koopovereenkomsten, zoals de consumentenkoop, artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek waarin een soortgelijke klachtregeling is geregeld.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence