3 min lezen

Ontbinding wegens (wezenlijke) tekortkoming en het Weens Koopverdrag: hoe zit het?

NL

Het Weens Koopverdrag Verdrag waarin de koop van roerende zaken tussen internationale partijen is geregeld.
» Meer over weens Koopverdrag
Weens Koopverdrag
is van toepassing op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken die niet bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik. De koper kan op grond van dit verdrag alleen vervanging van gebrekkige zaken afdwingen of de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
ontbinden als er sprake is van een ‘wezenlijke’ tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
. Advocaat verbintenissenrecht Lennard Noordzij legt uit hoe het zit.

Internationale koopovereenkomst: Weens Koopverdrag

Het Weens Koopverdrag (WKV) is van toepassing op internationale koopcontracten tussen professionele partijen (dus geen consumenten) met betrekking tot roerende zaken. Nederland en vrijwel alle grote handelspartners zoals Duitsland, de Verenigde Staten, China, Frankrijk en Japan – het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke uitzondering – zijn partij bij het WKV. Als het WKV niet contractueel is uitgesloten, is het van toepassing. De bepalingen van het WKV zetten de bepalingen van het Nederlands recht opzij.

Ontbinding in het Nederlands recht

Op basis van het Nederlandse recht kan een overeenkomst worden beëindigd door ontbinding. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verplichtingen geeft – indien nakoming niet alsnog mogelijk is of de tekortschietende partij weigert alsnog na te komen – de andere partij het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gering van aard is. Het gevolg van ontbinding is dat alle op basis van de overeenkomst gedane verrichtingen ongedaan moeten worden gemaakt.

Ontbinding Weens Koopverdrag

Het WKV is strenger. Pas als er sprake is van een ‘wezenlijke’ tekortkoming (en dus niet ‘iedere’ tekortkoming) kan een overeenkomst worden ontbonden. Een tekortkoming is wezenlijk indien zij leidt tot zodanige schade voor de andere partij dat haar in aanmerkelijke mate wordt onthouden wat zij uit hoofde van de overeenkomst mag verwachten. Dit is niet het geval indien de partij die tekortschiet, dit gevolg niet heeft voorzien en een redelijk persoon van dezelfde hoedanigheid in dezelfde omstandigheden het evenmin zou hebben voorzien.

Overeenkomst ontbonden vanwege wezenlijke tekortkoming

In een zaak over een vrachtwagen, oordeelde het gerechtshof Arnhem dat de koper terecht de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
had ontbonden. In deze zaak was door verkoper voorafgaand aan de verkoop een advertentie geplaatst, die vermeldde dat de vrachtwagen zo goed als nieuw was. Daarom mocht koper ervan uitgaan dat verkoper een deugdelijke, goed functionerende vrachtwagen met weinig kilometers op de teller aanbood. Op basis van een deskundigenrapport over de vrachtwagen, vond het hof dat dit niet het geval was. De verkoper moest de koopprijs terugbetalen aan koper.

Waarom zou koper Weens Koopverdrag uitsluiten?

Een koopovereenkomst van roerende zaken kan op basis van het WKV minder snel worden ontbonden dan op basis van Nederlands recht. Dit kan een reden zijn voor een verkoper van roerende zaken om het WKV van toepassing te verklaren, of juist voor een koper om het WKV uit te sluiten.

Lennard Noordzij

Lennard Noordzij

Lennard is gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert hij op het gebied van het (conservatoir) beslag- en executierecht, incasso, internationaal privaatrecht en contractenrecht. Klik hier voor zijn 'track record'. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten met betrekking tot internationale geschiloplossing. Volg Lennard op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence