Statutaire basis vereist voor boete in VvE recreatiepark

De VvE van Recreatiepark Aqua Horst in Ermelo heeft bij huishoudelijk reglement Een aanvulling op het splitsingsreglement waarin leef- en gebruiksregels staan opgenomen.
» Meer over huishoudelijk reglement
huishoudelijk reglement
bepaald dat bij de huisjes geen campers gestald mogen worden. Op overtreding van die regel is een boete van €5.000,- gesteld. Eén eigenaar overtreedt die regel toch en het bestuur legt de boete op. De eigenaar laat het op een procedure aankomen en wint deze. De VvE gaat  hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
waarna het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de VvE de regel niet mocht vaststellen en de boete niet mocht opleggen. Advocaat VvE en verenigingsrecht Denise Janssen bespreekt de uitspraak.

Wat is een Boek 2 vereniging van eigenaren?

De vereniging waar het in deze zaak om gaat is een zogenaamde ‘Boek 2 VvE’. Dat is een VvE die niet is ontstaan bij splitsing van een registergoed in appartementsrechten (waarop titel 9 van boek 5 BW van toepassing is), maar een gewone Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
waarop de wettelijke bepalingen van boek 2 BW van toepassing zijn. In die bepalingen staat dat de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben, de manier waarop eventuele verplichtingen kunnen worden opgelegd en om welke soort verplichtingen het kan gaan, in de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
moeten staan.

Verbod om campers bij huisjes te plaatsen

In de statuten van deze Vereniging van Eigenaars is bepaald dat het doel van de vereniging het behartigen van de belangen van de eigenaars is, in het bijzonder het beheren en onderhouden van de gemeenschappelijke terreinen in het park. Daarnaast staat in de statuten dat de vereniging nadere regels vast kan leggen in een huishoudelijk reglement. De VvE bepaalt bij huishoudelijk reglement vervolgens dat bij de huisjes (onder meer) geen campers gestald mogen worden en dat bij overtreding van die bepaling een boete van maximaal € 5.000,- kan worden opgelegd.

Verbod en boete zijn nietig

Nadat een eigenaar toch een camper heeft geplaatst bij zijn huisje en deze ondanks verzoeken van het bestuur niet verwijdert, legt de VvE een boete op en stapt zij naar de rechter. De kantonrechter geeft de eigenaar gelijk en de VvE gaat in hoger beroep. In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof dat de aard van de verplichtingen die in het huishoudelijk reglement worden opgelegd, op grond van de hiervoor beschreven wettelijke bepalingen, steeds kenbaar moeten zijn uit de statuten. Het verbod om een campers te plaatsen bij de huisjes heeft echter geen grondslag in de statuten en volgt ook niet uit de algemene doelomschrijving van de VvE, aldus het Hof. Daarnaast ontbreekt in de statuten de mogelijkheid om aan de leden boetes op te leggen. Het Hof komt daarom tot de conclusie dat het besluit om de eigenaar aan te schrijven de camper te verwijderen en een boete op te leggen, nietig zijn.

Advocaat gespecialiseerd in vereniging van eigenaren

Bij gewone VvE’s, waarop boek 5 BW van toepassing is, wordt meestal gewerkt met een modelreglement Een standaardmodel voor een splitsingsreglement.
» Meer over modelreglement
modelreglement
. In alle modelreglementen is de mogelijkheid geboden om aan de leden, bij overtreding van de wet, het reglement of het huishoudelijk reglement, een boete op te leggen. De problematiek die in deze zaak aan de orde kwam zal dus niet zo vaak voorkomen bij  gewone VvE’s, mits de statutaire bepalingen over de wijze van boeteoplegging maar gevolgd worden. Bij Boek 2 VvE’s is echter speciale aandacht vereist of de regels die men wil vastleggen wel statutair mogelijk zijn, en of er wel boetes opgelegd kunnen worden.

More in VvE
Winstafdracht en schadevergoeding vordering bij IE-inbreuk
Geen biljart in gemeenschappelijke ruimte VvE

In maart 2014 besloot een VvE in Hellevoetsluis om toestemming te verlenen aan een eigenaar voor het plaatsen van een...

Close