Kort gebruik appartement niet strijdig met reglement VvE

In recente modelreglementen van verenigingen van eigenaren (VvE) staat dat de eigenaar zijn appartementsrecht Een eigendomsaandeel in een gedeelte van een gebouw (appartement) alsmede een exclusief gebruiksrecht op dat gedeelte.
» Meer over appartementsrecht
appartementsrecht
niet zonder toestemming van de VVE aan een derde in gebruik mag geven. Het Hof Amsterdam moest onlangs oordelen over de vraag of het telkens voor korte duur in gebruik geven van een appartement aan familie en vrienden in strijd is met de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
. Advocaat Hidde Reitsma, zeer ervaren op het gebied van het VvE-recht, licht toe.

Splitsingakte en reglement gebieden gebruik als woning

X heeft een appartement dat zij gebruikt als pied-à-terre. In de tijd dat zij er niet is, geeft zij het appartement regelmatig in gebruik aan vrienden of familie die een weekendje in Amsterdam verblijven. De VvE vindt dit bezwaarlijk en stelt dat dit een vorm van “short stay” verhuur is (korte verhuur). De advocaat van de VvE voert in de procedure aan dat deze handelwijze strijdig is met het reglement waarin is opgenomen dat de eigenaars en gebruikers verplicht zijn hun appartement te gebruiken overeenkomstig de woonbestemming en dat zij voor ander gebruik toestemming nodig hebben. Deze toestemming is nimmer gevraagd noch verleend.

Hof: Geen sprake van short stay

Het Hof vindt het wel meevallen. Het is niet gebleken dat X zo weinig in de woning verblijft en het in die mate commercieel exploiteert door middel van betaald kortstondig verblijf dat niet meer kan worden gesproken “gebruik overeenkomstig de woonbestemming”. Het feit dat X ook zelf de woning regelmatig gebruikt en de woning enkel aan vrienden en familie ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
stelt, neemt het Hof in haar overweging mee. X handelt niet in strijd met de splitsingsakte en reglement, aldus het Hof.

Short stay verhuur slechts geoorloofd met toestemming VvE

In deze zaak overwoog het Hof dat er geen sprake was van zogenaamd short stay. Maar wat zou de positie zijn van de VvE als er wel short stay werd aangenomen? In dat geval hadden de vorderingen van de VvE zeer zeker meer kans op slagen gehad. In het reglement staat namelijk dat een gebruik dat afwijkt van de woonbestemming slechts geoorloofd is met toestemming van de vergadering. Het commercieel verhuren voor korte duur valt niet onder de bestemming “wonen”.

Advocaat voor VvE zaken

Uit de uitspraak blijkt echter dat het van de omstandigheden afhangt of er sprake is van commercieel verhuren. Let er overigens op dat bij tijdelijke verhuur of short stay, behalve het reglement van de VvE, ook gemeentelijke regels van toepassing kunnen zijn. Zo is in Amsterdam onder andere een vergunning vereist voor short stay en gelden hiervoor in sommige stadsdelen quota.

More in VvE
Advocaat vastgoedrecht Amsterdam
Lekkage: wie is aansprakelijk voor de schade?

Recentelijk oordeelde de rechtbank ’s-Gravenhage over de aansprakelijkheid van een appartementseigenaar in verband met het ontstaan van een lekkage. Komen...

Close