Beroep van VvE-lid op opschorting faalt

Het komt regelmatig voor dat een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
die wil dat de Vereniging van Eigenaars (VvE) iets doet of nalaat, de maandelijkse ledenbijdragen gaat opschorten. Dat mag echter niet zomaar, zoals de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland in een recent vonnis bevestigde. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk bespreekt het vonnis.

 

 

Achterstallige VvE-bijdragen

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
in deze zaak is de in Wijk aan Zee gevestigde VvE, met 16 appartementsrechten: 2 bedrijfsruimten – die inmiddels als woning worden gebruikt – en 14 woonappartementen. De eigenaren van de bedrijfsruimten hebben respectievelijk 100 en 15 stemmen in de vergadering van de VvE. De eigenaren van de woonappartementen hebben elk 5 stemmen. gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
is eigenaar van een van de woonappartementen, en betaalt al geruime tijd zijn VvE-bijdrage niet: de totale achterstand bedraagt meer dan € 6.000,-. Voor de VvE is de maat vol, en zij dagvaardt de niet-betalende eigenaar.

Vordering in reconventie: opschorting ledenbijdragen

Gedaagde stelt dat hij schade zou leiden omdat de bedrijfsruimten als woning worden gebruikt en de VvE daar niet tegen optreedt. Hij vordert vergoeding van die schade: een bedrag van € 3.834,99. Ook vordert de eigenaar de VvE te veroordelen om mee te werken de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
te wijzigen, zodat de stemverhoudingen rechtgetrokken worden. Daarnaast vordert de eigenaar dat de VvE wordt veroordeeld om wateroverlast te verhelpen, diverse gebreken te herstellen, en een onderzoek in te stellen in de boekhouding. Tot slot vordert hij een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
dat hij zijn bijdragen mag opschorten, totdat de VvE aan haar verplichtingen voldoet.

Uitgangspunt: besluit uitlokken

De kantonrechter overweegt dat een VvE een bijzondere gemeenschap is, met eigen wettelijke en statutaire bepalingen over het nemen van besluiten. Als een VvE-lid meent dat de VvE een bepaald besluit zou moeten nemen of iets zou moeten doen, dan ligt het op zijn weg een besluit van de vergadering uit te lokken. Als de VvE dat besluit niet neemt, dan kan de eigenaar vernietiging van het afwijzende besluit en/of vervangende machtiging vragen aan de kantonrechter. Datzelfde geldt in grote lijnen ook voor de wijziging van de splitsingsakte.

Opschorten VvE-bijdrage: advies van een advocaat

Een schuldenaar kan alleen een beroep op opschorting doen als hij een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser én er voldoende samenhang bestaat tussen zijn schuld en de vordering die hij wenst op te schorten. Er moet dus sprake zijn van een opeisbare verplichting van de VvE jegens het VvE-lid, voordat opschorting gerechtvaardigd kan zijn.

Geen besluit in vergadering vereniging van eigenaren

De kantonrechter oordeelt in deze zaak dat van een opeisbare vordering op de Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
geen sprake is. Zo is in de procedure vast komen te staan dat de eigenaar geen besluit binnen de VvE heeft uitgelokt, en zich ook niet tot de kantonrechter heeft gewend voor een vervangende machtiging. Daarom rustte op de vereniging geen plicht om een besluit te nemen of om anderszins te handelen zoals de eigenaar dat wil. Voor opschorting is om die reden geen ruimte.

Meer in VvE
Advocaat procesrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Scootmobiel mag niet in hal van VvE

Een van de eigenaren in een appartementencomplex leidt aan MS. Zij kan niet meer dan 20 meter zelfstandig lopen en...

Sluiten