3 min lezen

Wanneer kan je een retentierecht uitoefenen?

NL

Het retentierecht Het recht van een schuldeiser om een zaak van de schuldenaar onder zich te houden totdat zijn vordering is voldaan.
» Meer over retentierecht
retentierecht
is een bijzonder opschortingsrecht Het recht van een schuldenaar de nakoming van zijn verbintenis op te schorten totdat de schuldeiser zijn opeisbare vordering op schuldenaar heeft voldaan.
» Meer over opschortingsrecht
opschortingsrecht
van een schuldenaar. Als een schuldenaar (uit hoofde van een verbintenis) zaken onder zich heeft van de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
, dan mag hij weigeren deze zaken af te geven zolang de wederpartij nog niet aan zijn verplichting tot betaling heeft voldaan. In de praktijk komt het er meestal op neer dat een verkoper gekochte goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
weigert te leveren zolang de koopprijs niet volledig is betaald. Maar dit recht is niet onbeperkt. Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma bespreekt een recente uitspraak waarin de rechter het beroep op het retentierecht opzij schoof.

Aanbetaling koopprijs

In deze zaak had fietsenhandelaar Mihatra grote partijen elektrische fietsen besteld bij Cottonwave. Deze fietsen werden vanuit China naar Nederland verscheept. Overeengekomen was dat een deel van de koopprijs zou worden aanbetaald en het restant na inscheping.

In gebreke met betaling

Mihatra had ten aanzien van de eerste bestelling de kooprijs volledig voldaan (en zelfs iets teveel), maar was in gebreke met de betaling van de overige koopprijzen. Cottonwave besloot hierop 1500 fietsen van de 2000 bestelde fietsen onder zich te houden met een beroep op haar retentierecht. 

Kort geding afgifte fietsen

In kort geding vorderde Mihatra onmiddellijke afgifte van de fietsen. Zij stelde dat Cottonwave ten onrechte (ook) fietsen onder zich hield van de eerste bestelling (welke volledig was voldaan) en dat van de overige bestellingen grote gedeelten van de koopprijs al was voldaan. Bovendien is zij nooit op de hoogte gesteld van de datum van inscheping zodat zij niet gehouden was het resterende percentage te voldoen.

Voorwaarden uitoefening retentierecht

De voorzieningenrechter stelt voorop dat een schuldenaar die een vordering heeft op zijn schuldeiser, krachtens artikel 6:52 BW bevoegd is de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt. Voorwaarden voor het inroepen van dit retentierecht zijn dat de vordering opeisbaar is en dat er voldoende samenhang tussen de vordering en verbintenis bestaat om de opschorting te rechtvaardigen.

Bevoegdheid tot uitoefening retentierecht

ln deze zaak oordeelt de rechter dat Mihatra niet aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan terwijl zij dit volgens de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
wel had moeten doen. De vordering van Cottonwave is opeisbaar. In beginsel is Cottonwave dus bevoegd om de levering van de bestelde fietsen op te schorten. De vordering tot betaling van Cottonwave en de verbintenis tot afgifte van de Mihatra-fietsen vloeien voort uit dezelfde rechtsverhouding en hangen dus voldoende met elkaar samen.

Afgifte onder zekerheidstelling betaling

Maar de wijze waarop Cottonwave haar bevoegdheid uitoefent, namelijk door in het geheel niet over te gaan tot aflevering van fietsen aan Mihatra, acht de rechter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar. De rechter vindt het niet proportioneel om alle fietsen onder zich te houden terwijl niet exact vaststaat hoeveel Mihatra nog verschuldigd is. Daarom wijst de rechter de vordering van Mihatra tot aflevering van de fietsen toe, onder de voorwaarde dat Mihatra zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
stelt voor een bedrag van € 200.000. 

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence