Verjaart een vordering op een onderneming die na faillissement ophoudt te bestaan?

In een onlangs door de Hoge Raad gewezen arrest schiep zij duidelijkheid over de vraag of en zo ja wanneer, een rechtsvordering op een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
die na faillissement en vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
is opgehouden te bestaan, verjaart. En ook het stuitingsleerstuk komt aan de orde. Advocaat verbintenissenrecht Mariëlle de Wild bespreekt de uitspraak en licht de uitkomst ervan toe.

 

Bestuurder BV stelt zich borg, BV gaat failliet

De Rabobank heeft met een BV een financieringsovereenkomst gesloten. De bestuurder van de BV heeft zich hiervoor borg gesteld tot een maximumbedrag van € 100.000,=. Op 6 april 2005 is de BV failliet verklaard en op 2 maart 2006 is het faillissement wegens gebrek aan baten opgeheven. De BV is daardoor opgehouden te bestaan.

Borg beweert dat borgtocht teniet is gegaan

Nadat de onderneming is opgehouden te bestaan vordert de Rabobank dat de borg uit hoofde van de borgtochtovereenkomst wordt veroordeeld tot betaling. De borg is van mening dat de borgtocht op grond van art. 7:853 BW teniet is gegaan.

Is de vordering van de bank op BV verjaard?

Voor toepassing van art. 7:853 BW is vereist dat de rechtsvordering tot nakoming van de verbintenis door de BV is verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaard
. Dit riep in onderhavige kwestie de vraag op of de vordering van de Rabobank op de BV was verjaard.

Rechtbank en hof: geen verjaring van vordering

Zowel de rechtbank als het hof zijn van mening dat de vordering van de Rabobank op de BV niet was verjaard en zodoende de borgtocht De overeenkomst waarbij een derde zich verbindt voor de nakoming van de verplichitngen van de (hoofd)schuldenaar.
» Meer over borgtocht
borgtocht
niet was geëindigd op grond van art. 7:853 BW. Tot deze conclusie komt het Hof na de navolgende overweging. De vordering van de Rabobank is na datum waarop de onderneming heeft opgehouden te bestaan blijven bestaan en kan, als blijkt van het bestaan van een bate, met toepassing van art. 2:23c lid 1 BW worden verhaald.

Borg naar Hoge Raad, ‘verjaring is wél ingetreden’

De borg probeert bij de Hoge Raad het oordeel van het Hof onderuit te halen door te stellen dat de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
wel is ingetreden omdat de Rabobank de verjaring tegenover de BV niet tijdig heeft gestuit. Daarin gaat de Hoge Raad niet mee. Een verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
loopt niet af zolang de vereffening van de rechtspersoon niet is heropend. Dit brengt mee dat de heropening van de vereffening een vereiste is voor het (voort)lopen van de verjaringstermijn. Om deze reden hoeft een verjaringstermijn van een vordering op een niet meer bestaande onderneming niet gestuit te worden gedurende de periode dat de rechtspersoon niet meer bestaat.

Geen heropening vereffening onderneming, geen verjaring

Een vordering op een onderneming die na faillietverklaring is vereffend en daardoor heeft opgehouden te bestaan verjaart niet zolang er geen heropening van de vereffening van de onderneming heeft plaatsgevonden. Er gaat een nieuwe verjaringstermijn lopen vanaf de heropening van de vereffening. Voorts geldt dat stuiting van de rechtsvordering tot nakoming niet vereist is gedurende de periode dat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan.

Advocaat bij vordering op failliet verklaarde en nu niet meer bestaande onderneming

Heeft u als schuldeiser een vordering op een onderneming die na faillietverklaring is vereffend en daardoor heeft opgehouden te bestaan? Neem dan contact op met AMS Advocaten. Uit voorgaande blijkt namelijk dat uw vordering niet verjaart zolang er geen heropening van de vereffening van de onderneming heeft plaatsgevonden. Er gaat tenslotte vanaf het moment van heropening een nieuwe verjaringstermijn van zes maanden lopen.

More in Verbintenissenrecht
Advocaat verbintenissenrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Hond bijt incassomedewerkster. Eigenaar aansprakelijk?

Een incassomedewerkster wordt tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden door een hond gebeten en loopt daarbij ernstig letsel op. Zij...

Close