4 min lezen

Porsches meegenomen wegens huurachterstand: mag dat?

NL

Een ouderwets staaltje eigenrichting stond centraal in een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter. Een verhuurder had zonder toestemming van een huurder twee Porsches meegenomen uit de bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
van huurder. Er stond namelijk nog een groot bedrag aan huur open. Is hier sprake van een pandrecht Een pandrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over pandrecht
pandrecht
of retentierecht Het recht van een schuldeiser om een zaak van de schuldenaar onder zich te houden totdat zijn vordering is voldaan.
» Meer over retentierecht
retentierecht
? Of overtreedt de verhuurder de grenzen van de wet? Advocaat contractenrecht Thomas van Vugt legt uit.

 

Vordering tot ontruiming huurder in kort geding

In de rechtbank staan verhuurder en huurder tegenover elkaar. Verhuurder vordert ontruiming van huurder in kort geding vanwege een enorme huurachterstand. Huurder vordert in reconventie afgifte van de in beslag genomen Porsches. De rechter begint met de vordering van de huurder. De verhuurder was op een avond samen met twee handlangers de bedrijfsruimte van huurder binnengegaan en heeft twee Porsches meegenomen. De huurder wist van niets en stond de volgende dag raar te kijken. Huurder heeft vervolgens aangifte van diefstal bij de politie gedaan.

Porsches rechtmatig gehouden door verhuurder?

De verhuurder stelt zich in de procedure op het standpunt dat de vordering van huurder tot afgifte van de auto’s moet worden afgewezen omdat hij de auto’s niet zonder recht of titel onder zich houdt. Met andere woorden, verhuurder houdt de auto’s rechtmatig onder zich. Hij beroept zich allereerst op een pandrecht maar de rechter gaat hier niet in mee. Er is geen geldige authentieke of geregistreerde onderhandse akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
zodat van een stil pand geen sprake is. Ook een vuistpand is hier niet aan de orde. Er is geen overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
aanwezig tussen verhuurder en huurder dat wijst op het vestigen van een pandrecht.

Beroep retentierecht verhuurder geldig?

Verhuurder beroept zich voorts op een retentierecht. Een schuldeiser kan een retentierecht op een zaak uitoefenen indien hij houder is van de zaak. Dan mag hij de zaak onder zich houden totdat de schuldenaar (de huurder in dit geval) zijn schuld heeft voldaan. De Voorzieningenrechter wijst er echter op dat de enkele omstandigheid dat de auto’s in de van verhuurder gehuurde bedrijfsruimte stonden niet betekent dat de auto’s zich in de macht van verhuurder bevonden. Voor de aanwezigheid van een geldig retentierecht is vereist dat verhuurder de feitelijke macht over de auto’s op rechtmatige wijze heeft verkregen. Dat is hier niet aan de orde. De vordering van huurder tot teruggave van de Porsches wordt dus toegewezen. Een pyrrusoverwinning zo blijkt echter, want de rechter wijst eveneens de vorderingen van de verhuurder toe: huurder moet de bedrijfsruimte binnen 4 weken na vonnis ontruimen en wordt veroordeeld de huurachterstand van bijna €100.000 te voldoen, alsmede de kosten en rente.

Advocaat contractenrecht bij beslag en zekerheden

De verhuurder in deze zaak werd op de vingers getikt wegens zijn eenzijdige actie tot het in beslag nemen van zaken van de huurder. Er zijn echter diverse rechtmatige manieren om zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheden
te verkrijgen voor de nakoming van een overeenkomst. Zoals reeds aangehaald hierboven kan er een pandrecht worden gevestigd op een zaak. Dit heeft tot gevolg dat bij verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
van de schuldenaar de pandhouder bevoegd is de verpande zaak te verkopen en zich te verhalen op de opbrengst. Een andere optie is het retentierecht. Hiervoor moet de schuldeiser wel de feitelijke macht hebben over de betreffende zaak. Als een schuldenaar eenmaal in verzuim is, dan kan het leggen van (conservatoir) beslag uitkomst bieden. Hiervoor moet toestemming worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter. Voor advies en begeleiding bij het vestigen van zekerheden en beslagprocedures, kunt u terecht bij de ervaren advocaten van AMS.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence