3 min lezen

Schadeclaim voor belastingadviseur bij mislopen fiscaal voordeel

NL

Een belastingadviseur berekent bij de aangifte van een ondernemer de te verwachten belastingheffing aanmerkelijk te laag. De ondernemer moet in plaats van € 25.000 een bedrag van € 205.000 aan de fiscus betalen. Deze verkeerde advisering is duidelijk een wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
van de adviseur. De vraag is echter wat de schadeomvang precies is. Het gerechtshof Den Haag geeft een duidelijk oordeel in een recent arrestAdvocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma licht toe.

 

Verkoopwinst direct afgerekend door ondernemer

De feiten in deze zaak zijn als volgt. Belastingadvieskantoor Alfa verzorgt de fiscale afwikkeling van de verkoop van het tuinbedrijf van een ondernemer in 2006. Alfa moet de verkoopwinst in de aangifte verwerken en heeft een voorberekening gemaakt van de verwachte inkomstenbelasting (IB) uitgaande van de door Alfa berekende winst. Zij komt uit op een bedrag van € 24.225,-. Op basis van dit gegeven heeft de ondernemer ermee ingestemd dat in de aangifte de bij de verkoop van het tuinbouwbedrijf behaalde winst tot de belastbare winst van 2006 zou worden gerekend (directe afrekening).

Belastingaanslag IB ruim € 200.000 hoger!

Tot grote ontsteltenis van de ondernemer legt de belastingdienst voor het jaar 2006 een navorderingsaanslag IB op die € 229.738,- (inclusief heffingsrente). De advocaat van de ondernemer stelt Alfa aansprakelijk wegens wanprestatie en vordert een schadevergoeding. De ondernemer meent dat Alfa niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend belastingadviseur verwacht mag worden. In de rechtszaak komt de vraag aan de orde wat de schade is die aan de tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
van Alfa toe te rekenen is.

Verschil tussen verwachte en uiteindelijke heffing geen schade

Het Hof overweegt dat Alfa de belastbare winst uit de verkoop van het tuinbouwbedrijf op een aanmerkelijk te laag bedrag heeft berekend. Het verschil tussen de uiteindelijk geheven IB/PVV van € 229.738,- en het door Alfa berekende bedrag van € 24.225,- is echter geen schade. Deze belasting was namelijk van meet af aan verschuldigd. Als Alfa een correcte berekening had gemaakt, dan had de ondernemer dit bedrag ook moeten betalen. In zoverre is belasting die als gevolg van een fout uitgangspunt bij de taxatie alsnog moet worden betaald geen schade van de ondernemer die verhaald kan worden op Alfa.

Niet gebruiken aftrekposten leidt tot schade

Het hof gaat wel mee met de stelling van de ondernemer dat als hij en Alfa zich zouden hebben gerealiseerd wat de omvang van de aanslag zou moeten zijn, zij zouden hebben gezocht naar mogelijkheden de aanslag te verminderen door het gebruik van aftrekposten. Het aangaan van een lijfrente Het van het in leven zijn van één of meer personen afhankelijke recht op een periodieke uitkering in geld.
» Meer over lijfrente
lijfrente
zou dan voor de hand hebben gelegen.

Schadestaatprocedure voor het vaststellen omvang schade

Het hof berekent voor dat afsluiting van een lijfrente in het belastingjaar 2006 een aftrekpost zou hebben opgeleverd van € 101.311,- en ertoe hebben geleid dat 52% van dit bedrag niet had behoeven te worden afgedragen. De ondernemer zou over de lijfrente-uitkeringen daarentegen pas in de toekomst IB/PVV hebben moeten betalen. Het per saldo resterende nadeel kan worden berekend door het in 2006 geleden fiscale nadeel te verminderen met de contante waarde van de over de toekomstige lijfrente-uitkeringen verschuldigde IB/PVV. Dit nadeel zal dan als schade voor vergoeding in aanmerking komen. Omdat de exacte berekening hiervan ingewikkeld is, verwijst het hof de zaak naar een schadestaatprocedure Een gerechtelijke procedure die na de hoofdprocedure volgt waarin enkel de omvang van de schade wordt vastgesteld.
» Meer over schadestaatprocedure
schadestaatprocedure
.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence