3 min lezen

Problemen met de afwikkeling van een erfenis? Laat een vereffenaar benoemen!

NL

Als erfgenamen gezamenlijk de erfenis niet af kunnen wikkelen is het mogelijk om een vereffenaar te benoemen. Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma, die als advocaat veel ervaring heeft opgedaan met het afwikkelen van nalatenschappen, licht toe.

Afwikkeling erfenis lastig? Benoem een vereffenaar

In de praktijk komt het vaak voor dat erfgenamen onderling niet tot overeenstemming komen over de wijze waarop een erfenis moet worden afgewikkeld. Zeker als tot de nalatenschap substantiële schulden behoren, vinden erfgenaam het vaak lastig en eng om de afwikkeling zelf ter hand te nemen, of om de afwikkeling over te laten aan een familielid. Voor dit soort situaties heeft de wetgever het mogelijk gemaakt dat de rechtbank een professionele vereffenaar benoemd, die de nalatenschap verder kan afwikkelen.

Nalatenschap is beneficiair aanvaard: vereffening

De meest voorkomende situatie waarin de afwikkeling van een nalatenschap zich in een impasse Een situatie waarbij partijen in een conflictsituatie vast zitten omdat geen van hen wil of kan bewegen.
» Meer over impasse
impasse
bevindt, is die waarbij de nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard (dat wil zeggen: onder het voorrecht van boedelbeschrijving). Beneficiaire aanvaarding vindt vaak plaats om beschermd te worden tegen schulden van de nalatenschap. Als een nalatenschap zuiver wordt aanvaard, wordt de erfgenaam namelijk aansprakelijk voor de schulden van de erflater. Met beneficiaire aanvaarding schrijft de wet voor dat de nalatenschap wordt vereffend. Die procedure moet de schuldeisers beschermen. Schuldeisers van de nalatenschap hebben immers recht op betaling, voordat de erfgenamen de erfenis onderling mogen verdelen.

Erfenis heeft meer schulden dan baten (is negatief)

Als er meer schulden zijn, of de hoogte van de schulden is onduidelijk, leidt dat bij erfgenamen vaak tot problemen bij de afwikkeling. Vaak weet men niet waar men moet beginnen, of vreest men zijn handen te branden aan de verkoop van goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
. Die zorg is soms terecht. Niets doen is zelden een goede optie. Als een nalatenschap veel schulden heeft, en deze is beneficiair aanvaard, dienen de erfgenamen deze samen te vereffenen. Zij dienen er daarbij voor te zorgen dat de schuldeisers krijgen wat hen toekomt. Dat betekent niet dat zij volledig betaald moeten worden, maar wel dat zij moeten ontvangen wat zij redelijkerwijs hadden kunnen ontvangen uit de nalatenschap. De erfgenamen mogen na beneficiaire aanvaarding dus niet stilzitten.

Benoeming vereffenaar door de rechtbank

Om schuldeisers te beschermen voor het geval de erfgenamen niets doen, heeft de wetgever het mogelijk gemaakt dat een vereffenaar wordt benoemd. Als de nalatenschap beneficiair is aanvaard kan elke erfgenaam om benoeming van een vereffenaar verzoeken. Als de nalatenschap zuiver is aanvaard kan een schuldeiser dat doen als de erfgenamen overgaan tot verdeling van de nalatenschap voordat de schuldeisers zijn voldaan.

Voordragen van een vereffenaar

Als een benoeming van een vereffenaar wordt verzocht, vraagt de rechtbank de verzoeker vaak een vereffenaar voor te dragen, omdat de rechtbanken geen lijsten aanhouden van capabele personen die tot vereffenaar worden benoemd. AMS Advocaten heeft veel ervaring met de afwikkeling van nalatenschappen als vereffenaar. In de meeste gevallen is een advocaat van AMS bereidt een dergelijke benoeming te aanvaarden.

Advocaat voordragen als te benoemen vereffenaar

Als u geconfronteerd wordt met een nalatenschap waarvan de afwikkeling zich in een impasse bevindt, neemt u dan gerust contact op om te overleggen over de mogelijkheid om een advocaat van AMS Advocaten te laten benoemen tot vereffenaar. In sommige gevallen is een dergelijke benoeming niet nodig, en kan met een simpel advies de afwikkeling vlot getrokken worden. In veel gevallen loont het echter wel om een vereffenaar te benoemen, en is een van onze advocaten bereid een dergelijke benoeming te aanvaarden.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence