3 min lezen

Overeenkomst van borgtocht: hoever strekt zorgplicht curator?

NL

Hoever strekt de informatie- en zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
van een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
als die een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van borgtocht De overeenkomst waarbij een derde zich verbindt voor de nakoming van de verplichitngen van de (hoofd)schuldenaar.
» Meer over borgtocht
borgtocht
aangaat met een particulier? Advocaat Marco Guit bespreekt een recent arrest waarin de Hoge Raad een streep haalt door de vergelijking van het hof op dit punt van een curator met een professionele kredietverstrekker.

 

 

Curator sluit overeenkomst van borgtocht

De curator had in de betreffende kwestie een vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
met gefailleerde gesloten om een geschil te beslechten over onttrekking van gelden aan de faillissementsboedel(s) . De curator ging daarnaast een overeenkomst van borgtocht aan met de vrouw van gefailleerde. In de laatste overeenkomst kwamen partijen overeen dat de vrouw verplicht was te betalen, als haar man zijn verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst met de curator niet zou nakomen.

Beroep op dwaling

De man kwam vervolgens zijn verplichtingen niet na. Toen de curator nakoming van de verplichtingen van beide partijen onder voornoemde overeenkomsten vorderde, verweerde de vrouw zich echter door te stellen dat haar wil niet overeenstemde met die verwoord in de overeenkomst van borgtocht, een beroep op dwaling. De vrouw stelde onder meer niet te hebben geweten dat zij zich had verplicht de gehéle schuld van haar man te voldoen als die niet zou betalen.

Zorgplicht professionele kredietverstrekker

Ondanks het verweer van de vrouw wijst de rechtbank de vordering van de curator toe. In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
vernietigt het hof dit oordeel echter. Het hof maakt daarbij een vergelijking met de uitspraak HR Van Lanschot Bankiers/Bink. In deze uitspraak oordeelde de Hoge Raad kortgezegd dat het een professionele kredietverstrekker zoals een bank kan betogen dat de dwaling voor rekening van de particuliere borg moet blijven. Maar alleen als de bank stelt en, voor zover nodig, bewijst, dat hij de borg op juiste wijze over die risico’s heeft voorgelicht.  Een bank is in de regel immers beter dan een particulier in staat om het risico dat een borg loopt te beoordelen. De vrouw slaagt aldus het hof in het tegenbewijs dat de curator haar onvoldoende zou hebben voorgelicht over de aan de borgstelling verbonden risico’s. De vordering van de curator op de vrouw wordt afgewezen.

Curator is geen professionele kredietverstrekker

De Hoge Raad verwerpt de vergelijking van het hof. De positie van de (toenmalige) curator kan aldus de Hoge Raad namelijk niet op één lijn worden gesteld met die van een bank of andere financiële dienstverlener. De overeenkomst is aangegaan in het kader van het beheer en de vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
van de faillissementsboedel(s).  Daarbij rustte op de curator niet een bijzondere zorgplicht die voor banken en andere financiële dienstverleners voortvloeit uit hun maatschappelijke positie en professionele deskundigheid. Ook is door het hof onvoldoende acht geslagen op de positie van de vrouw en de omstandigheden van het geval.

Advocaat bij overeenkomst van borgtocht

Het aangaan van een overeenkomst van borgtocht kan grote financiële gevolgen hebben. Heeft u vragen over het aangaan of de gevolgen van een (particuliere) borgtochtovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst dan kunt u bij ons terecht. De advocaten van AMS Advocaten kunnen u van dienst zijn bij het opstellen of de beoordeling van uw contracten.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence