2 min lezen

zorgplicht banken

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Volgens de wet moet een opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Deze algemene zorgplicht geldt voor iedere opdrachtnemer. Of aan de zorgplicht is voldaan, hangt af van de vraag of de opdrachtnemer heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan. Dit criterium wordt ingevuld in de rechtspraak en hangt af van de omstandigheden.

Verzwaarde zorgplicht banken

De maatschappelijke functie van de bank brengt een bijzondere zorgplicht mee, zowel jegens haar client als jegens derden met wiens belangen de bank behoort rekening te houden. Deze bijzondere zorgplicht strekt niet slechts tot particuliere cliënten gedurende de contractuele rechtsbetrekking, maar ook jegens particuliere cliënten in de pre-contractuele fase en jegens derden. De reikwijdte en de invulling van de bijzondere zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Relevante omstandigheden zijn de complexiteit en risico’s van het betreffende financiële product, de kennis en ervaring van de klant en diens financiële positie.

Zorgplicht banken bij optiehandel

Met name bij handel in opties zijn banken aan een strenge zorgplicht onderworpen. De Hoge Raad bepaalde dat op een bank de verplichting rust haar particuliere cliënt te beschermen tegen het gevaar van lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. De bank handelt dan ook in strijd met de zorgvuldigheid als zij haar cliënt volgt in diens uitdrukkelijke wens om uitvoering te geven aan zeer risicovolle opdrachten tot het verkopen van opties.

Opzegging krediet door bank

Een ander geval waarin de verzwaarde zorgplicht van banken is aangenomen, is bij de opzegging van krediet. Volgens vaste rechtspraak mag een bank slechts gebruik maken van haar opzeggingsbevoegdheid als er een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat en ten minste is voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Wet financieel toezicht

Banken zijn voorts onderworpen aan publiekrechtelijke regelgeving zoals de Wet financieel toezicht (Wft). Ook in deze wet staan regels met betrekking tot de informatieverstrekking en advisering aan cliënten. Omdat de regels tevens ter bescherming van de cliënt zijn opgesteld, kan schending van de Wft leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Nieuws-
brief

Ravel Residence