3 min lezen

Franchisegever aansprakelijk voor schade wegens onrealistische prognose?

NL

Een interessante uitspraak over de waarde van een afgegeven prognose aan een franchisenemer bij aanvang van een franchise De overeenkomst waarbij de franchisenemer tegen een vergoeding gebruik maakt van de handelsnaam, het merk, reclameslagzinnen, vertrouwelijke informatie en de formule van de franchisegever.
» Meer over franchise
franchise
overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. In hoeverre mag de franchisenemer vertrouwen op deze omzetprognose bij zijn beslissing? En in hoeverre moet hij zelf onderzoek doen? De rechtbank geeft een helder oordeel: in dit geval heeft de franchisegever ernstige fouten gemaakt. Advocaat franchiserecht Hidde Reitsma licht de zaak toe.

 

Totstandkoming franchiseovereenkomst

Een franchisegever heeft een franchiseformule voor ijssalons in het noorden van het land. Een franchisenemer toont interesse en na oriënterende gesprekken verstrekt de franchisegever hem een prognose van resultaten waarin de verwachte inkomsten alsmede de investeringen zijn opgenoemd. Deze prognose is opgesteld aan de hand van resultaten van een andere ijssalon. Al snel na aanvang van de franchise blijken de werkelijke resultaten van franchisenemer enorm achter te lopen op de prognose. Hij laat een deskundigenrapport opstellen waaruit blijkt dat de afgegeven prognose niet realistisch is.

Vernietiging overeenkomst wegens dwaling

De advocaat van de franchisenemer start een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
bij de rechtbank waarin hij vernietiging van de franchiseovereenkomst vordert wegens dwaling. Voorts houdt hij de franchisegever aansprakelijk voor de door hem geleden schade omdat de franchisegever onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
jegens de franchisenemer zou hebben gehandeld. De rechtbank overweegt dat volgens jurisprudentie een franchiseovereenkomst vernietigbaar is op grond van dwaling onder andere als de franchisenemer heeft gedwaald als gevolg van fouten in een omzet- en/of winstprognose die door de franchisegever is verstrekt.

Dwaling bij fouten in omzetprognose?

Vervolgens overweegt de rechtbank dat de franchisegever de conclusies van het rapport van de deskundige onvoldoende heeft weerlegd. Uit dit rapport blijkt niet alleen dat de afgegeven prognose niet realistisch was maar ook dat er ten tijde van het opstellen van de prognose voor de franchisegever informatie voorhanden was die bij deugdelijk onderzoek had geleid tot een andere prognose. De slotsom luidt dan ook dat de franchiseovereenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling als gevolg van fouten in de door de franchisegever verstrekte prognose en dat de franchisenemer die overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou hebben gesloten. De rechtbank wijst de vordering tot vernietiging dan ook toe.

Onrechtmatige daad franchisegever?

Of de franchisegever hierdoor ook aansprakelijk is voor de schade hangt af van de vraag of hij onrechtmatig heeft gehandeld. Volgens jurisprudentie handelt een franchisegever onrechtmatig wanneer hij een rapport over de verwachten omzet aan zijn wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
verschaft, terwijl hij weet dat dit rapport ernstige fouten bevat en hij zijn wederpartij niet op die fouten heeft gewezen. Volgens de rechtbank heeft de franchisegever in dit geval ook ernstige fouten gemaakt bij de opstelling van de prognose: zo is hij uitgegaan van een te hoge omzet, een te hoge marge en heeft hij diverse kosten posten ten onrecht buiten beschouwing gelaten. Er is dan ook sprake van onrechtmatig handelen en de franchisegever wordt veroordeeld de schade die de franchisenemer heeft geleden te vergoeden.

Advocaat franchiseovereenkomst Amsterdam

Franchisegevers dienen waakzaamheid te betrachten bij het afgeven van prognoses aan potentiële nieuwe franchisenemers. In principe is een franchisegever namelijk niet verplicht winstprognoses af te geven maar als hij dat wel doet, dan dient deze te berusten op een deugdelijk markt- en vestigingsplaatsonderzoek. De franchisegever mag geen onjuiste voorstelling van zaken geven. Op de franchisenemer rust nog wel een (beperkte) eigen onderzoeksplicht. Heeft u vragen over franchising of wilt u een franchiseovereenkomst laten opstellen of beoordelen, neemt u dan contact op met één van onze advocaten verbintenissenrecht.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence