3 min lezen

Franchisegever aansprakelijk voor schade door dwaling?

NL

In deze zaak stellen negen partijen een internationale groothandel in speelgoed aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden door het toedoen van de groothandel. De vraag die aan de rechter voorligt: heeft de groothandel onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
gehandeld door informatie en prognoses aan de eisers te verstrekken die misleidend zouden zijn en op basis waarvan zij de financiering en exploitatie van hun speelgoedwinkels hebben gebaseerd. Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma bespreekt het vonnis.

Franchisenemers: franchisegever aansprakelijk voor dwaling

Eisers stellen dat de groothandel zijn zorgplicht met betrekking tot de samenwerkings overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
niet is nagekomen en door het verstrekken van informatie en prognoses dwaling heeft veroorzaakt, wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
heeft gepleegd en onrechtmatig heeft gehandeld. De groothandelaar stelt dat alleen algemene marktgegevens en taakstellende omzetten zijn verstrekt. Daarnaast beroept hij zich op de in de overeenkomst opgenomen uitsluiting van zijn aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
, een zogeheten exonoratiebeding.

Heeft franchisegever zorgplicht niet nageleefd?

De rechter stelt dat een franchiseovereenkomst niet standaard met zich meebrengt dat de franchisegever de franchisenemer moet inlichten over de te verwachten omzet of winst. Bij het verstrekken van gegevens wordt slechts onrechtmatig gehandeld indien de franchisegever bij het verstrekken van deze informatie weet dat deze gegevens ernstige fouten bevatten en hij de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
niet op deze fouten wijst. In deze zaak is dat niet aan de orde. De groothandelaar heeft bij het verstrekken van de gegevens juist telkens een slag om de arm gehouden en naar een deskundige verwezen.

‘Exoneratiebeding niet onredelijk bezwarend’

Eisers stellen dat het opgenomen exonoratiebeding een algemene voorwaarde betreft en derhalve vernietigbaar is. De rechtbank oordeelt dat het beding inderdaad een algemene voorwaarde betreft, omdat het beding niet de kern van de prestatie betreft en is opgenomen in een groot aantal overeenkomsten. De rechtbank ziet echter geen reden om het beding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onredelijk bezwarend te achten (artikel 6:233 BW), aangezien er geen sprake is van misleiding en de mogelijke schade ook niet is te wijten aan opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld.

Advocaat bij sluiten overeenkomst

Bij het sluiten van een overeenkomst is het altijd van groot belang om over de juiste en volledige gegevens te beschikken. Algemene of doelstellende gegevens kunnen, ook al wordt door de wederpartij expliciet gewezen op de aard van deze gegevens, leiden tot een verkeerde voorstelling van zaken. AMS Advocaten heeft ruime ervaring met betrekking tot het verbintenissenrecht.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence