3 min lezen

Finale kwijting in vaststellingsovereenkomst: wat houdt dat in?

NL

Bij een zakelijke samenwerking kunnen discussies ontstaan over facturen, matige dienstverlening, de uitleg van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
, et cetera. Dat kan worden uitgevochten in de rechtszaal maar partijen kunnen er ook voor kiezen hun geschillen te beëindigen met een vaststellingsovereenkomst. Partijen verlenen elkaar dan  finale kwijting. Het is dan ook niet de bedoeling dat een partij na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
weer oude koeien uit de sloot gaat halen. Advocaat contractenrecht Thomas van Vugt bespreekt een uitspraak over de toepassing van een vaststellingsovereenkomst en finale kwijting.

Einde aan geschil door aangaan vaststellingsovereenkomst

De feiten in deze zaak zijn als volgt. Een opdrachtnemer voert werkzaamheden uit voor een opdrachtgever echter niet tot volle tevredenheid van beide partijen. De opdrachtgever betaalt de rekeningen te laat omdat de opdrachtnemer werkzaamheden niet (goed) uitvoert. Of andersom. Het is maar vanuit welk perspectief je het bekijkt. Om de vicieuze cirkel van verwijten te doorbreken, besluiten ze de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
te beëindigen en een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Hierin komen zij overeen dat de opdrachtgever nog een bepaald bedrag aan de opdrachtnemer zal voldoen en dat de opdrachtnemer nog bepaalde werkzaamheden zal verrichten. Vervolgens –en dat is cruciaal voor een vaststellingsovereenkomst- verlenen partij na uitvoering van de overeenkomst elkaar over en weer finale kwijting en stellen zij niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Opdrachtgever stelt alsnog vordering in

Duidelijke taal. Toch ziet de opdrachtgever nog een opening om aan de vaststellingsovereenkomst te tornen. Zij dagvaardt –na afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst- de opdrachtnemer en vordert een forse schadevergoeding in verband met tekortkomingen van de opdrachtnemer. Volgens de opdrachtgever heeft zij gedwaald bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst ten aanzien van deze tekortkomingen en is de finale kwijting niet van toepassing.

Doel: beëindiging geschil en wegnemen onzekerheid

De rechter overweegt dat een vaststellingsovereenkomst tot doel heeft om een bestaand geschil tussen partijen te beëindigen en onzekerheid in de toekomst ten aanzien van eventuele claims weg te nemen. Met de finale kwijting valt moeilijk te verenigen dat partijen na de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst alsnog over en weer rechtsvorderingen kunnen instellen met betrekking tot in de overeenkomst geregelde onderwerpen.

Vernietiging vaststellingsovereenkomst bij dwaling

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. Bijvoorbeeld het geval dat de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
te verwijten valt dat hij ten onrechte relevante informatie heeft achtergehouden of onjuiste informatie heeft verstrekt en een partij daardoor onder dwaling een vaststellingsovereenkomst heeft getekend terwijl hij dit anders niet zo hebben gedaan. Hiervan is volgens de rechter in deze kwestie echter geen sprake. De tekortkomingen op grond waarvan de opdrachtgever nu alsnog schadevergoeding vraagt, waren onderwerp van discussie voorafgaand aan het sluiten van de vaststellingsovereenkomst. Deze vallen aldus onder de finale kwijting. Van andere tekortkomingen is niet gebleken. De vorderingen van de opdrachtgever worden afgewezen.

Advies bij vaststellingsovereenkomst opstellen

Er zijn gevallen bekend waarbij een partij een vaststellingsovereenkomst wel onder invloed van dwaling of Wat is misbruik van omstandigheden Een rechtshandeling is tot stand gekomen onder misbruik van omstandigheden indien men weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling.
» Meer over wat is misbruik van omstandigheden
misbruik van omstandigheden
heeft getekend. Een rechter zal echter niet lichtvaardig tot buitenwerkingstelling van een vaststellingsovereenkomst overgaan. Laat je daarom goed adviseren voordat je een dergelijke akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
tekent. De gevolgen van finale kwijting kunnen nadelig zijn.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence