3 min lezen

BV wordt bij verstek failliet verklaard: beroepsfout advocaat?

NL

De advocaat die ervoor had gezorgd dat zijn cliënt onnodig failliet werd verklaard, werd door het gerechtshof aansprakelijk geacht voor de schade. Maar waar bestaat de schade in zo’n geval uit? Deze vraag werd in een schadestaatprocedure Een gerechtelijke procedure die na de hoofdprocedure volgt waarin enkel de omvang van de schade wordt vastgesteld.
» Meer over schadestaatprocedure
schadestaatprocedure
aan het hof voorgelegd. Een interessante uitspraak volgde. Advocaat verbintenissenrecht Marco Guit, die ook veel zaken behandelt op het gebied van beroepsaansprakelijkheid, bespreekt de zaak.

 

Onderneming bij verstek failliet verklaard

Een onderneming wendde zich tot zijn advocaat in verband met een faillissementsaanvraag die was ingediend door schuldeisers. De advocaat vroeg de schuldeisers om de mondelinge behandeling (waar de faillissementsaanvraag zou worden behandeld) uit te stellen maar kreeg hierop geen reactie. Desalniettemin berichtte de advocaat zijn cliënt dat de zitting niet door zou gaan. De cliënt werd vervolgens bij verstek failliet verklaard omdat hij geen verweer had gevoerd.

Advocaat aansprakelijk wegens beroepsfout

Deze fout werd de advocaat als beroepsfout aangerekend omdat bij een deugdelijk verweer faillissement niet zou zijn uitgesproken. Hij werd dan ook aansprakelijk gehouden voor alle schade die het gevolg was van het faillissement. De curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
van de failliet vorderde in een schadestaatprocedure een bedrag van ruim € 400k. Dit bedrag was door de curator begroot op het verschil tussen enerzijds de boekwaarde en anderzijds de gerealiseerde opbrengst door de activa van de failliet te verkopen tijdens faillissement. Voorts werden de faillissementskosten als schade opgevoerd.

Begroting schade: vergelijking werkelijke situatie met hypothetische situatie

Door de rechtbank zijn alleen de faillissementskosten als schade toegewezen. In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
overweegt het hof dat voor de begroting van de schade die de onderneming heeft geleden door de beroepsfout van de advocaat, de vermogenspositie van de onderneming in het werkelijke scenario, waarin deze fout is gemaakt, moet worden vergeleken met de vermogenspositie die de onderneming zou hebben gehad in het hypothetische scenario waarin de fout niet zou zijn gemaakt.

Onvoldoende onderbouwing schade door curator

De curator heeft geen concrete opstelling aangereikt met betrekking tot waarde van de onderneming in het hypothetische scenario dat de onderneming zonder faillissement zou zijn voortgezet. De stelling dat de boekwaarde van de activa een goede weergave zou zijn van de waarde die de activa in het hypothetische scenario voor de onderneming zouden hebben gehad, is niet voldoende onderbouwd. Verder maakt de onzekere toekomst van de onderneming in dit hypothetische scenario de boekwaarde minder betrouwbaar. De curator heeft immers zelf in zijn faillissementsverslag geschreven dat er regelmatig liquiditeitsproblemen waren bij de failliet. Ook twijfelde de curator zelf aan de levensvatbaarheid van de onderneming als deze niet failliet zou zijn gegaan.

Hof: schade door beroepsfout niet aangetoond

Het hof komt dan ook tot de conclusie dat de curator onvoldoende heeft aangetoond dat er daadwerkelijk schade is geleden door de beroepsfout. De advocaat (of althans: zijn advocatenkantoor) wordt dan ook in hoger beroep enkel veroordeeld tot vergoeding van de faillissementskosten ad € 50k. Een geluk bij een ongeluk want een beroepsfout van deze omvang had tot een aanzienlijk grotere schade kunnen leiden.

AMS Advocaten bij aansprakelijkheid en beroepsfouten

Beroepsfouten door dienstverleners zoals advocaten, notarissen of accountants leiden vaak tot een aansprakelijkheidstelling. Zodra de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
vaststaat (ofwel omdat deze door de rechter is vastgesteld, ofwel indien deze door de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
is erkend), komt de schade aan bod. Het vaststellen van schade is geen eenvoudige procedure. De contractenrecht advocaten van AMS hebben ruime ervaring op dit gebied en voeren regelmatig schadestaatprocedures voor hun cliënten. Voor meer informatie, neem contact op met ons kantoor.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence