Benoeming vereffenaar in nalatenschap, wanneer kan het?

Het kan voorkomen dat in geval van een nalatenschap een derde, bijvoorbeeld een schuldeiser of een andere belanghebbende, graag wil dat er een externe vereffenaar wordt benoemd. Die derde kan dan een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
bij de rechtbank indienen, maar dat wordt alleen toegewezen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma legt uit hoe dat zit.

Verzoek tot benoeming vereffenaar nalatenschap

Een nalatenschap wordt doorgaans afgewikkeld door de erfgenamen. Zij zorgen ervoor dat de schuldeisers worden betaald en verdelen daarna onderling eventueel positief saldo of de resterende spullen. Een derde kan verzoeken om een externe vereffenaar. In de wet (artikel 4:203 lid 1 BW) is bepaald onder welke omstandigheden de rechtbank een vereffenaar kan benoemen. In dit blog behandel ik alleen de situatie waarin degene die met het beheer van de nalatenschap is belast (dat zijn de erfgenamen of bijvoorbeeld een executeur) in ernstige mate in de vervulling van zijn verplichtingen tekortschiet of daartoe ongeschikt is. Maar aan die voorwaarde is niet zomaar voldaan.

In ernstige mate tekortschieten in het beheer van de nalatenschap

Het tekortschieten van de beheerder van de nalatenschap in het vervullen van zijn taak moet namelijk een ernstig karakter hebben om de reden te kunnen vormen voor de benoeming van een vereffenaar. Het ligt op de weg van degene die wil dat er een vereffenaar wordt benoemd om te stellen en te bewijzen dat van een dergelijke situatie sprake is. Te denken valt – bijvoorbeeld – aan een situatie dat de beheerder van een nalatenschap geld “leent” van de nalatenschap, goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
uit de nalatenschap wegmaakt of op een andere wijze schuldeisers of andere belanghebbenden benadeelt.

Wat gebeurt er na een verzoek tot benoeming van een vereffenaar?

Als een verzoek tot benoeming van een vereffenaar bij de rechtbank wordt ingediend, dan zal de rechtbank zowel de verzoeker als de erfgenamen, de boedelnotaris en de executeur (als die er zijn) oproepen om te verschijnen. Zij kunnen verweer voeren tegen het verzoek en hun zienswijze geven. Pas daarna zal de rechter een besluit nemen over het benoemen van een vereffenaar.

Wat zijn de taken van een vereffenaar?

Als de rechtbank een vereffenaar benoemt treedt die in de plek van de erfgenamen en/of de executeur. De vereffenaar is dan exclusief bevoegd om over de nalatenschap te beschikken. Bij het te gelde maken van goederen van de nalatenschap moet hij wel zoveel mogelijk in contact treden met de erfgenamen. De vereffenaar heeft recht op loon, dat uit de nalatenschap moet worden voldaan.

Advocaat erfrecht van AMS Advocaten

Als u belanghebbende bent bij de afwikkeling van een nalatenschap en denkt dat er een vereffenaar dient te worden benoemd, neem dan contact op met de advocaat erfrecht van AMS advocaten. Die kan u adviseren of het zin kan hebben om een verzoek tot benoeming van een vereffenaar in te dienen.

More in Verbintenissenrecht
camera
Privacy van de buren geschonden door beveiligingscamera?

In deze zaak gaat het om de vraag of een woningeigenaar de privacy van zijn buurman schendt door hem met...

Close