3 min lezen

Echtgenote onterfd, Leger des Heils ontvangt miljoenen

NL

Na het overlijden van haar 82-jarige zeer vermogende echtgenoot, komt de weduwe erachter dat hij zijn testament een jaar voor zijn dood heeft gewijzigd. Bij die wijziging is nagenoeg zijn gehele vermogen van 26 miljoen euro nagelaten aan het Leger des Heils en stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
De Zonnebloem. De weduwe meent dat de man leed aan dementie en bij het wijzigen van zijn testament niet wilsbekwaam was. Om dat te kunnen bewijzen vordert ze in kort geding afgifte van het psychiatrisch dossier. Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma bespreekt de uitspraak.

Testament gewijzigd, vermogen naar goed doel

Wanneer de man zich meldt bij de notaris, wil deze weten of hij geestelijk in staat is om de (emotionele) gevolgen van de wijziging te overzien en om zijn wil daaromtrent te bepalen (ook wel wilsbekwaamheid genoemd). Daarom wordt de man op verzoek van de notaris psychiatrisch onderzocht. De psychiater oordeelt dat de man wilsbekwaam is en de gevolgen van zijn testament kan overzien. Als de weduwe er na zijn overlijden in 2013 achter komt dat bijna het gehele vermogen is nagelaten aan goede doelen vraagt haar advocaat de psychiater om inzage in het psychiatrisch dossier.

Dementie en ziekte van Pieck

Zij meent namelijk dat haar man helemaal niet wilsbekwaam kan zijn geweest omdat hij al jaren zou leiden aan dementie en de ziekte van Pieck. Ze wil daarom een procedure starten om het laatste testament te vernietiging. Daarvoor heeft zij de informatie uit het dossier nodig. Ze stelt zich op het standpunt dat het beroepsgeheim Plicht om vertrouwelijke informatie die iemand uit hoofde van een beroep of ambt onder zich heeft niet te delen met derden
» Meer over beroepsgeheim
beroepsgeheim
van de psychiater in deze situatie moet wijken voor haar belang.

Belangenafweging in voordeel van de weduwe

In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
oordeelt het Hof dat het beroepsgeheim van een hulpverlener – zoals dat van een psychiater – zwaar weegt en ook geldt na het overlijden van de patiënt. Er kan alleen inbreuk op worden gemaakt als er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat een ander zwaarwegend belang geschaad zou kunnen worden, aldus het Hof. Dat zwaarwegend belang is volgens het Hof aanwezig: het vermogen dat de weduwe ‘misloopt’ bedraagt namelijk ruim 26 miljoen euro.

Karakterverandering en geestelijke achteruitgang

Omdat ook vast is komen te staan dat er vanaf 2010 meerdere gesprekken zijn geweest met de huisarts van de man over karakterverandering, geestelijke achteruitgang en bovendien ‘frontaal kwab dementie’ is vastgesteld door de huisarts, meent het Hof dat daarin aanwijzingen zijn gevonden dat de man mogelijk niet in staat is geweest om de inhoud van zijn testament en de gevolgen ervan te overzien. Het Hof veroordeelt de psychiater daarom om afschrift van het medisch dossier te verstrekken aan de weduwe.

Advocaat bij geschil over nalatenschap

De weduwe is er nog niet. Zij zal nog een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
moeten starten om het testament te vernietigen. Het medisch-dossier kan daarbij van pas komen. Indien u zelf betrokken bent bij een geschil omtrent een nalatenschap, neem dan contact op met AMS Advocaten. De advocaten van AMS adviseren en procederen regelmatig met betrekking tot geschillen die in nalatenschappen spelen en treden daarnaast geregeld op als vereffenaar.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence