Klachtplicht bij gebrek aan woning: koper moet op tijd klagen

Het komt regelmatig voor dat de koper na de aankoop van een woning ontdekt dat er één of meerdere gebreken aan de gekochte woning kleven. De koper moet dan wel op tijd klagen bij de verkoper, want anders verspeelt hij rechten. Naast deze klachtplicht is er voor de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
in de wet een speciale regel opgenomen over verjaring, waar een koper rekening mee dient te houden. Advocaat vastgoedrecht Thomas van Vugt van AMS advocaten legt uit.

 

Klachtplicht koper: klachttermijn

De koper is verplicht de woning te onderzoeken en de verkoper ervan op de hoogte te stellen als hij vindt dat de staat van woning anders is dan op grond van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
mocht worden verwacht (onderzoeksplicht). In de wet is een bepaling opgenomen die de verkoper beschermt tegen late klachten van de koper. Zodra de koper een (verborgen) gebrek ontdekt dat dermate ernstig is dat de woning niet beantwoordt aan de koopovereenkomst, begint de periode waarbinnen de koper zijn klacht moet kenbaar maken aan zijn verkoper; de klachttermijn. De vraag of een koper (zoals dat in de wet staat) “binnen bekwame tijd” heeft gereclameerd over een gebrek of gebreken aan de verkochte woning, zal steeds per geval moeten worden beantwoord. In zijn algemeenheid geldt dat het door de koper te verrichten onderzoek dient te worden uitgevoerd met een voortvarendheid die, gelet op de omstandigheden van het geval, in redelijkheid van hem kan worden gevergd. In dit kader zijn onder meer van belang de aard en waarneembaarheid van het gebrek, de ernst van het gebrek, de ingewikkeldheid van het onderzoek en de deskundigheid van de koper.

Gebrek aan woning: verjaring

Als de koper er niet uit komt met de verkoper en besluit naar de rechter te stappen, bijvoorbeeld in verband met het ontbinden van de koopovereenkomst, dan moet hij er rekening mee houden dat er een verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
is van twee jaar. Die verjaringstermijn begint te lopen zodra de koper bij de verkoper geklaagd heeft over aan de woning. De verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
heeft betrekking op alle vorderingen en verweren die in het kader van de wanprestatie door de verkoper denkbaar zijn, ook de vordering tot vernietiging van de koopovereenkomst op grond van dwaling.

Advocaat vastgoedrecht Amsterdam

De advocaten van advocatenkantoor AMS Advocaten in Amsterdam hebben veel ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het vastgoed, waaronder zaken als de klachtplicht De plicht van een koper om tijdig een gebrek aan een gekochte zaak te melden bij verkoper.
» Meer over klachtplicht
klachtplicht
van de koper, verjaring, mededelingsplicht van de koper en de onderzoeksplicht van de koper. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

More in Vastgoedrecht
Advocaat vastgoedrecht Amsterdam
Wanneer matigt de rechter een contractuele boete?

In bijna iedere koopovereenkomst met betrekking tot een woning staat een boetebepaling opgenomen. Als de koper het gekochte niet kan...

Close