Verjaring erfgrens, hoe zit het precies?

De erfgrens tussen percelen is vaak aanleiding voor geschillen. Dat De Rijdende Rechter er meerdere seizoenen van zijn programma mee kan vullen, zegt wel genoeg. Het gaat er bij die geschillen niet alleen om of de ene buurman wel of niet een stuk grond van de andere buurman in gebruik heeft, maar ook of er inmiddels sprake is van verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
. Verwarrend genoeg is de  verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
ook steeds verschillend. Advocaat vastgoedrecht Marco Guit legt uit hoe het zit.

Verjaring bij erfgrensgeschillen

Als de ene buurman (laten we hem Jansen noemen) een stuk grond van zijn buurman (die we Pietersen noemen) in gebruik heeft, kan er na verloop van tijd sprake zijn van verjaring. Als er sprake is van verjaring, is het gevolg dat Pietersen geen vordering meer heeft op Jansen om het gebruik te staken. Jansen is dan namelijk door de verjaring eigenaar geworden. Vereist is dan een onafgebroken bezit (dus zonder tussenpozen) gedurende een bepaalde termijn. Die termijn is 10 of 20 jaar, afhankelijk van de vraag of Jansen bij dat bezit ‘te goeder trouw’ was of niet. De verjaringstermijn wordt onderbroken als deze wordt gestuit door Pietersen. Dat doet hij door een schriftelijke sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
aanmaning
te sturen waarin hij een beroep doet op staken van het gebruik. De verjaringstermijn begint in dat geval opnieuw te lopen.

Verjaringstermijn 10 of 20 jaar

Als Jansen de grond te goeder trouw in gebruik heeft, dan is de verjaringstermijn 10 jaar. Jansen is te goeder trouw als hij niet wist of niet kon weten dat de grond niet van hem was. Aan die eis is echter niet zomaar voldaan. Het ligt bovendien meestal op de weg van Jansen om aan te tonen dat er sprake is van bezit te goeder trouw. Als Jansen daarin slaagt, dan verkrijgt hij de grond na 10 jaar. Er is dan sprake van “ verkrijgende verjaring Een bezitter te goeder trouw kan door een onafgebroken bezit van drie of tien jaar verkrijgen.
» Meer over verkrijgende verjaring
verkrijgende verjaring
”. Als Jansen niet te goeder trouw is, dan is er sprake van een verjaringstermijn van 20 jaar. Het resultaat van het verstrijken van deze termijn is hetzelfde als bij de 10-jaar termijn: Jansen verkrijgt de grond en Pietersen verliest op zijn beurt het eigendom. Er is dan sprake van ‘bevrijdende verjaring’.

Advocaat bij geschil over erfgrens verjaring

Als Jansen en Pietersen het eens zijn over de verjaring en over het feit dat Jansen eigenaar is geworden, kan een notaris de verjaring en de nieuwe eigendomssituatie bij het Kadaster inschrijven. Als Jansen en Pietersen het niet eens zijn, dan kunnen ze een procedure starten bij de bevoegde rechter. Zo kan Jansen een ‘ declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
’ vragen dat hij door verjaring eigenaar is geworden, en kan Pietersen bijvoorbeeld staken van het gebruik door Jansen vorderen. Bent u verwikkeld in een geschil over de erfgrens of voorziet u een geschil? Neem dan contact op met de vastgoedrecht advocaat van AMS.

More in Vastgoedrecht
Advocaat ondernemingsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Vordering tot verdeling van een gemeenschap: hoe werkt het?

Mensen die gezamenlijk eigenaar zijn van een goed of goederen zijn deelgenoten in een gemeenschap. De gemeenschap is in de...

Close