Procederen voor minderjarigen kan zonder volmacht

Als een partij als eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in rechte optreedt namens minderjarige kinderen moet de kantonrechter daarvoor eerst toestemming geven. Dat betekent dat de ouder die aan een advocaat of gemachtigde opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
geeft om (mede) namens het kind een procedure te starten, eerst een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
moet richten aan de kantonrechter. Zo geeft deze toestemming om in rechte voor de minderjarige op te treden. De rechtbank Amsterdam bevestigde onlangs dat er op die regel een uitzondering bestaat, namelijk als sprake is van lastgeving. Advocaat procesrecht Max Wester legt uit.

Luchtvaartzaak: vergoeding bij vertraging

Volgens Europese regelgeving hebben passagiers van luchtvaartmaatschappijen in veel gevallen recht op een vergoeding van tussen de € 300,- en € 600,- als hun vlucht met meer dan drie uur vertraagd is. Het komt vaak voor dat hele gezinnen, met minderjarige kinderen, vervolgens aanspraak maken op vergoeding. Als vervolgens niet wordt betaald, komt de zaak voor de rechter. Veel passagiers geven daarvoor opdracht aan een in luchtvaartzaken gespecialiseerd incassobureau.

Discussie: volmacht wel of niet vereist

Tussen deze incassobureaus en de luchtvaartmaatschappijen, wordt vaak gediscussieerd over de vraag of voor het optreden door het incassobureau in rechte, en ten aanzien van de vordering van het kind, een volmacht De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
» Meer over volmacht
volmacht
van de kantonrechter vereist is. Luchtvaartmaatschappijen vinden vaak van wel. Volgens ons (en een door  ons vertegenwoordigd bureau) is dat niet zonder meer het geval. Het hangt af van de vraag of het bureau een volmacht voor de procedure heeft, of dat er sprake is van lastgeving.

Verschil: procesvolmacht of last tot procederen

Als er sprake is van een procesvolmacht, zoals in een typische advocaat-cliëntrelatie, dan treedt de advocaat of gemachtigde in rechte op namens de cliënt. Het minderjarige kind is in dat geval zelf procespartij, en niet het bureau dat de procedure voert. Als er sprake is van een lastgevingsovereenkomst, dan treedt het bureau op eigen naam, en voor eigen rekening en risico in rechte op. De rechtbank Amsterdam bevestigde – gelet op dat onderscheid – op 8 oktober 2015 (zaaknr. 3843499 CV EXPL 15-3326) dat als er sprake is van een lastgevingsovereenkomst, het bureau dus optreedt als formele procespartij, en niet het kind. Voor het voeren van de procedure (voor het kind, maar niet namens het kind) is dan geen volmacht van de kantonrechter vereist.

Geen machtiging kantonrechter vereist

Ook vereist de wet niet dat de ouders voor de lastgevingsovereenkomst een volmacht van de kantonrechter nodig hebben, dat de verleende lastgeving binnen het kader van de verzorging en opvoeding van het minderjarige kind valt en dus dat ook voor die lastgeving geen volmacht is vereist. Kortom: als er sprake is van een lastgevingsovereenkomst tussen het bureau dat procedeert en niet van een procesvolmacht, dan is geen machtiging van de kantonrechter vereist voor het voeren van de procedure.

More in Procesrecht
Winstafdracht en schadevergoeding vordering bij IE-inbreuk
Schorsing van tenuitvoerlegging vonnis: wanneer kan het?

Een vonnis wordt in de regel uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dit houdt in dat de veroordeling kan worden uitgevoerd ook...

Close