4 min lezen

Hoe duur is een rechtszaak? Advocaat procesrecht legt uit!

NL

Helaas is in je recht staan vaak wat anders dan je recht krijgen. Dat komt omdat voor het behalen van je recht in veel gevallen de gang naar de rechter nodig is. Dat kan kostbaar zijn. Hoe kostbaar, en hoe groot het procesrisico is, is van tevoren niet altijd exact te bepalen. En dat schrikt met name particulieren vaak af. Toch kan een goede schatting gemaakt worden, vandaar dat advocaat procesrecht Max Wester de vraag beantwoordt hoe duur een rechtszaak nu echt is.

Kosten van advocaat en gemachtigde

In procedures bij de kantonrechter is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Wel is het vaak verstandig om toch een advocaat of gemachtigde in te huren vanwege de juridische complexiteit van de zaak. Bij andere procedures bij de rechtbanken of gerechtshoven is het wel verplicht om een advocaat in te schakelen. De kosten van een advocaat zijn verschillend. Niet alleen hanteren verschillende advocaten andere uurtarieven, maar nog belangrijker is de vraag hoeveel tijd de advocaat in een zaak steekt. De advocaten van AMS Advocaten geven op voorhand altijd zoveel mogelijk – en voor zover de zaak zich daarvoor leent – een inschatting van de tijd die zij kwijt denken te zijn voor het voeren van een procedure.

Hou rekening met kosten griffierechten!

Andere kosten waar rekening mee gehouden moet worden zijn de kosten van griffierechten. Dat is een tegemoetkoming die je als eisende en gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij aan de rechtbank moet betalen. De hoogte van de griffierechten zijn afhankelijk van het belang van de zaak. Ook maakt het nog iets uit of de procespartij een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
of een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
is. Hoe groter het belang, hoe hoger de griffierechten. De griffierechten zijn in 2018 vastgesteld op minimaal € 79,- en maximaal € 3.946,-( maximaal € 5.270 in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
).

Deurwaarderskosten voor eisende partij

Voor dagvaardingsprocedures geldt – in tegenstelling tot verzoekschriftprocedures – dat de deurwaarder de gedaagde partij bij exploot Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder.
» Meer over exploot
exploot
moet oproepen om op de zitting te verschijnen: dat exploot heet een dagvaarding. De kosten die de deurwaarder daarvoor in rekening brengt moeten in beginsel door de eisende partij betaald worden. Die dagvaardingskosten bedragen dit jaar € 98,01 inclusief BTW.

Vergoeding proceskosten in geval van winst

Als je als eisende partij de procedure wint dan wordt in veel gevallen ook een kostenveroordeling De partij die bij vonnis geheel of grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt in beginsel in de kosten veroordeeld.
» Meer over kostenveroordeling
kostenveroordeling
voor de verliezende partij uitgesproken. Veelal wordt de verliezende partij dan veroordeeld om de volledige griffierechten en de deurwaarderskosten van de winnende partij te betalen. Voor advocaatkosten wordt vaak ook een veroordeling uitgesproken, maar het gaat dan niet om de volledige kosten. De advocaatkosten zijn namelijk gemaximeerd op een forfaitair tarief. In dit artikel wordt dat verder toegelicht.

Procesrisico: eisende partij kan verliezer zijn

De keerzijde van de zojuist besproken kostenveroordeling is dat je als eisende partij ook de verliezer kunt zijn. Dat kan ertoe leiden dat je niet alleen je eigen kosten moet dragen, maar een vergoeding moet betalen voor de kosten die de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
heeft moeten maken om verweer te kunnen voeren (advocaatkosten en griffierecht De kosten van de behandeling van rechtszaak door een gerechtelijke instantie.
» Meer over griffierecht
griffierecht
).

Advocaat procesrecht Amsterdam

Het is gelet op het voorgaande, de kosten van het procederen en het procesrisico, van belang dat voordat een procedure wordt gestart niet alleen wordt gekeken naar de kans van slagen, maar ook naar de kosten van het voeren van een procedure. Ook het procesrisico moet worden beoordeeld en vergeleken worden met het belang van de zaak. Want: de kosten van het krijgen van je recht moet wel in verhouding staan tot de omvang van dat recht.

Marcus Wester

Marcus Wester

Sinds juni 2021 is Marcus verbonden aan AMS Advocaten. Hij richt zich op de civielrechtelijke praktijk, met een focus op vastgoedrecht, waaronder het bouwrecht, huurrecht bedrijfsruimte en VvE-recht.

Ravel Residence